Katarzyna

Katarzyna Bulanda gospodarka komunalna

Temat: Informacja o wytwarzanych odpadach

czy w mysl Art 24 ustawy o odpadach informację, o której mowa muszę składać co roku?? Czy tylko wtedy, gdy (...) Zobacz więcej
16.01.2013, 10:25
Radosław

Radosław Przybysławski Kierownik Działu
Sprzedaży Usług;
Kierownik Projektu,
Dys...

Temat: Informacja o wytwarzanych odpadach

W ubiegłym roku długo pertraktowałem z Inspektorami WIOŚ.
Podsumowanie art. 24 było takie:
1-Nie trzeba składać co roku.
2-trzeba bezwzględnie składać w dwóch przypadkach
a) przed rozpoczęciem działalności
b) jeśli coś się zmieni (zwiększy się ilość któregoś wytwarzanych odpadów. Jeśli będzie mniej-to nie trzeba, bo zmniejszenie niczym nie skutkuje)

Należy zatem dopilnować ilości potencjalnie wytwarzanych odpadów i porównywać to ze zdeklarowaną ilością.
Dotyczy to zwłaszcza odpadów niebezpiecznych-jeśli firma w toku działalności wytworzy więcej niż 100 kg - czeka ją batalia o pozwolenie na wytwarzanie. Należy zatem przy sumowaniu odpadów po zakończeniu roku kontrolować ilość rzeczywiście wytworzonych ze zdeklarowaną ilością i korygować, wysyłając do właściwego organu nową, (...) Zobacz więcej
16.01.2013, 12:27

Temat: Informacja o wytwarzanych odpadach

Przedmiotem regulacji art. 24 ustawy o odpadach jest informacja o wytwarzanych odpadach oraz sposobach gospodarowania wytworzonymi odpadami, jeżeli jest wymagana na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 2 tej ustawy, tj. jeżeli wytwórca zamierza wytwarzać:
- odpady niebezpieczne w ilości do 100 kg rocznie albo
- odpady inne niż niebezpieczne w ilości powyżej 5 ton rocznie.

W odróżnieniu od zezwolenia na wytwarzanie i programu gospodarki odpadami niebezpiecznymi informacja z art. 24 nie musi być skwitowana żadną decyzją administracyjną. Wystarczy, że w terminie 30 dni przed rozpoczęciem działalności wytwórca odpadów złoży taką informację (zawierającą elementy wskazane w art. 24 ust. 4) właściwemu organowi (marszałkowi województwa w sytuacji określonej w art. 378 ust. 2a Prawa ochrony środowiska lub staroście w innych sytuacjach), aby w razie braku reakcji organu mógł zgodnie z prawem przystąpić do działalności powodującej powstawanie odpadów.

Sprzeciw:

Wytwarzający odpady musi jednak odczekać 30 dni od złożenia informacji, ponieważ w tym terminie organ może wnieść sprzeciw w formie decyzji administracyjnej. Jeżeli organ wniesie sprzeciw (art. 24 ust. 5), nie wolno rozpocząć działalności powodującej powstawanie odpadów. Oczywiste jest, że od decyzji wyrażającej sprzeciw przysługuje odwołanie, a następnie skarga do sądu administracyjnego.

Przejście do programu gospodarki odpadami niebezpiecznymi:

Artykuł 24 ust. 6 przewiduje faktyczne przekształcenie przyjęcia informacji w zatwierdzenie programu gospodarki odpadami niebezpiecznymi. Hipoteza tego przepisu zakłada, że wytwarzający odpady złożył informację odnośnie do odpadów niebezpiecznych w ilości do 100 kg rocznie [a nie więcej, bo wtedy musiałby przedstawić program gospodarki odpadami niebezpiecznymi albo (po przekroczeniu 1 tony) wniosek o pozwolenie na wytwarzanie odpadów]. Organ na podstawie:
- bądź samej informacji,
- bądź własnych ustaleń
dochodzi do wniosku, że odpady niebezpieczne wytworzone w ilości do 100 kg rocznie mogą - ze względu na ilość lub rodzaj - powodować zagrożenie ludzi lub środowiska. Organ ma teraz 30 dni (termin materialnoprawny, nieulegający przedłużeniu ani przywróceniu) na wydanie decyzji administracyjnej zobowiązującej wytwórcę odpadów do przedłożenia wniosku o zatwierdzenie programu gospodarki odpadami niebezpiecznymi. Jest to sytuacja inna niż generalnie ujęta w art. 17 ust. 1 pkt 1, ponieważ ilość odpadów jest mniejsza. Rozwiązanie z art. 24 ust. 6 należy traktować jako lex specialis w stosunku do art. 17 ust. 1 pkt 1. Jeżeli decyzja wydana na podstawie art. 24 ust. 6 stanie się ostateczna, dalej postępuje się tak, jak wskazują art. 19-23 w odniesieniu do zatwierdzania programu gospodarki odpadami niebezpiecznymi.
Odpowiedzialność administracyjna

Artykuł 24 w ust. 7 i 8 przewiduje instrumenty odpowiedzialności administracyjnej według schematu znanego z art. 23. Mianowicie organ, któremu przedłożono informację, stwierdza, że wytwórca odpadów:
1) narusza przepisy ustawy lub
2) działa niezgodnie ze złożoną informacją.
Wtedy zwykłym pismem wzywa go do niezwłocznego zaniechania naruszeń, a w razie bezskuteczności wezwania, tj. kiedy wytwórca odpadów nadal narusza przepisy ustawy lub działa niezgodnie ze złożoną informacją - decyzją administracyjną wstrzymuje działalność powodującą wytwarzanie odpadów. Wydanie takiej decyzji jest obowiązkiem organu, a termin wstrzymania działalności ma być tak oznaczony, aby zapewnić bezpieczne dla środowiska jej zakończenie. Po wstrzymaniu działalności wytwórca odpadów jest zobowiązany usunąć na własny koszt skutki prowadzonej działalności.

Tak, więc informację w myśl art. 24 składa się jednorazowo, ale tylko wtedy, gdy jest ona wymagana na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 2 ustawy o odpadach czyli wtedy gdy wytwórca odpadów wytwarza odpady niebezpieczne w ilości do 0,1 Mg rocznie albo powyżej 5 Mg (ton) rocznie odpadów innych niż niebezpieczne. Jeśli charakter twojej działalności zacznie wytwarzać powyższej 0,1 Mg odpadów niebezpiecznych rocznie albo powyżej 5 tysięcy ton odpadów innych niż niebezpieczne rocznie wówczas mają zastosowanie regulacje wynikające kolejno z
Art. 17. ust.1. Wytwórca odpadów jest obowiązany do:
1) uzyskania decyzji zatwierdzającej program gospodarki odpadami niebezpiecznymi, jeżeli wytwarza odpady niebezpieczne w ilości powyżej 0,1 Mg rocznie;
Art. 17. ust. 2. Wytwórca odpadów jest obowiązany do uzyskania pozwolenia na wytwarzanie odpadów, które powstają w związku z eksploatacją instalacji, jeżeli wytwarza powyżej 1 Mgodpadów niebezpiecznych rocznie lub powyżej 5 tysięcy Mg odpadów innych niż (...) Zobacz więcej
17.01.2013, 23:01
Marzena

Marzena
Litwin-Gratkowsk
a
Specjalista ds.
Ochrony Środowiska

Temat: Informacja o wytwarzanych odpadach

z tym, że w tym tygodniu wchodzi w życie nowa ustawa o odpadach i znosi obowiązęk "Inforamcji..." ; PGO; PGON
Treść nowej ustawy http://srodowiska.wordpress.com/aktualnosci-2/nowa-ust...
21.01.2013, 13:19

Temat: Informacja o wytwarzanych odpadach

Racja, interpretacja której udzieliłem była na dzień obowiązywania starej ustawy o odpadach (jeszcze obowiązuje) w nowym brzmieniu (od dnia 23.01.2013 r.) obowiązek złożenia informacji o wytwarzanych odpadach oraz sposobach gospodarowania wytworzonymi odpadami będzie miał nieco inny charakter oraz będzie się nieco inaczej nazywać.

Zgodnie z art. 50 ust. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (nowa ustawa o odpadach) przed rozpoczęciem działalności w zakresie:
ustawy z dnia 11 maja 2001 r. o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej (Dz. U. z 2007 r. Nr 90, poz. 607, z późn. zm.11)) oraz ustawy z dnia 11 maja 2001 r. o opakowaniach i odpadach opakowaniowych (Dz. U. Nr 63, poz. 638, z późn. zm.12)):
a) producentów, importerów, dokonujących wewnątrzwspólnotowego nabycia, eksporterów i dokonujących wewnątrzwspólnotowej dostawy opakowań, a także eksporterów i dokonujących wewnątrzwspólnotowej dostawy produktów w opakowaniach,
b) wprowadzających na terytorium kraju:
– produkty w opakowaniach,
– opony,
– oleje smarowe,
c) prowadzących odzysk lub recykling odpadów opakowaniowych i poużytkowych,
d) organizacji odzysku,
e) dokonujących eksportu odpadów opakowaniowych lub poużytkowych oraz wewnątrzwspólnotowej dostawy odpadów opakowaniowych lub poużytkowych w celu poddania ich odzyskowi lub recyklingowi;
ustawy z dnia 20 stycznia 2005 r. o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji (Dz. U. Nr 25, poz. 202, z późn. zm.13)):
a) wprowadzających pojazdy,
b) prowadzących punkty zbierania pojazdów,
c) prowadzących stacje demontażu,
d) prowadzących strzępiarki;
z zakresu ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym:
a) wprowadzających sprzęt i przedsiębiorców dokonujących wewnątrzwspólnotowego nabycia sprzętu, o którym mowa w art. 3a ust. 1 tej ustawy,
b) zbierających zużyty sprzęt,
c) prowadzących zakład przetwarzania,
d) organizacji odzysku sprzętu elektrycznego i elektronicznego,
e) prowadzących działalność w zakresie recyklingu,
f) prowadzących działalność w zakresie innych niż recykling procesów odzysku;
ustawy z dnia 24 kwietnia 2009 r. o bateriach i akumulatorach (Dz. U. Nr 79, poz. 666, z późn. zm.14)):
a) wprowadzających baterie lub akumulatory,
b) prowadzących zakłady przetwarzania zużytych baterii lub zużytych akumulatorów;
5) z zakresu niniejszej ustawy:
a) posiadaczy odpadów prowadzących przetwarzanie odpadów zwolnionych z obowiązku uzyskania zezwolenia na przetwarzanie odpadów, z wyjątkiem wymienionych w art. 45 ust. 1 pkt 2 i 3,
b) transportujących odpady,
c) sprzedawców odpadów i pośredników w obrocie odpadami, o ile nie podlegają wpisowi do rejestru na podstawie pkt 1 i 3 lub z urzędu.

- podmiot będzie obowiązany uzyskać wpis do rejestru (rejestr będzie prowadził właściwy miejscowo marszałek województwa)
Tak więc, działalność w zakresie, o którym mowa wyżej, będzie mógł prowadzić wyłącznie podmiot wpisany do rejestru.

Jeśli działalność Pani Katarzyny mieści się w ww. spisie Pani Kasia będzie musiała dokonać wpisu do rejestru prowadzonym przez właściwego miejscowo marszałka (jednorazowo). Oby nie było zbyt łatwo zgodnie z art. 57 tej ustawy wpis do rejestru dla:

1) wprowadzających sprzęt elektryczny i elektroniczny,
2) wprowadzających baterie lub akumulatory,
3) wprowadzających pojazdy,
4) producentów, importerów i wewnątrzwspólnotowych nabywców opakowań,
5) wprowadzających na terytorium kraju produkty w opakowaniach,
6) wprowadzających na terytorium kraju opony,
7) wprowadzających na terytorium kraju oleje smarowe
- podlega opłacie rejestrowej.

Ponadto:

a) Podmiot, wpisany do rejestru uiszcza w terminie do końca lutego każdego roku opłatę roczną za dany rok.
b) Opłaty rocznej nie uiszcza się w roku, w którym została uiszczona opłata rejestrowa.
c) Wysokość opłaty rejestrowej i wysokość opłaty rocznej wynosi od 50 do 2.000 zł.

Natomiast gdy Pani Kasia będzie chciała coś zmienić w swojej działalności wpisanej już do rejestru wówczas:

Art. 59. 1. Podmiot wpisany do rejestru jest obowiązany do złożenia marszałkowi województwa wniosku o zmianę wpisu w rejestrze przez wypełnienie formularza aktualizacyjnego zamieszczonego na stronie internetowej, określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 84, oraz w formie pisemnej, w przypadku zmiany:
1) informacji zawartych w rejestrze,
2) zakresu prowadzonej działalności wymagającej wpisu do rejestru
- w terminie 30 dni od dnia, w którym nastąpiła zmiana.

a w przypadku zakończenia działalności

Art. 60. 1. W przypadku trwałego zaprzestania wykonywania działalności wymagającej wpisu do rejestru, podmiot jest obowiązany, w terminie 14 dni od dnia trwałego zaprzestania wykonywania tej działalności, do złożenia marszałkowi województwa wniosku o wykreślenie z rejestru.
2. Marszałek województwa wykreśla podmiot z rejestru, w drodze decyzji.
3. Przepisy art. 53 ust. 1, 3 i 4 stosuje się odpowiednio.
4. Marszałek województwa trwale zabezpiecza przed utratą i nieuprawnionym dostępem informacje zawarte w rejestrze dotyczące podmiotu wykreślonego z rejestru oraz informacje, które uległy zmianie.

Nie wywiązanie się z ww. obowiązków będzie mogło skutkować nawet karą aresztu!!

Art. 179. Kto wbrew przepisom art. 50 ust. 1, art. 59 ust. 1 i art. 60 ust. 1 nie składa wniosku o wpis do rejestru, o zmianę wpisu w rejestrze albo wniosku o wykreślenie z rejestru albo składa wniosek niezgodny ze stanem faktycznym podlega karze aresztu albo grzywny.
21.01.2013, 18:54
Katarzyna

Katarzyna Bulanda gospodarka komunalna

Temat: Informacja o wytwarzanych odpadach

Czyli mam rozumieć, że ja jako prowadząca instalacje oczyszczania ścieków nie mam już obowiązku składania informacji ? w myśl nowej ustawy (...) Zobacz więcej
22.01.2013, 08:26
Piotr

Piotr Sas czasem z górki
częściej pod górkę
....

Temat: Informacja o wytwarzanych odpadach

Katarzyna Bulanda:
Czyli mam rozumieć, że ja jako prowadząca instalacje oczyszczania ścieków nie mam już obowiązku składania informacji ? w myśl nowej ustawy o odpadach.

Za ubiegły rok obowiązuje panią "stara ustawa".
Za przyszły czas pokaże....
22.01.2013, 14:11
Piotr

Piotr Sas czasem z górki
częściej pod górkę
....

Temat: Informacja o wytwarzanych odpadach

Michał Ziembiński:
[ciach]
Panie Michale to co Pan napisał tyczy się:
> 1) wprowadzających sprzęt elektryczny i elektroniczny,
2) wprowadzających baterie lub akumulatory,
3) wprowadzających pojazdy,
4) producentów, importerów i wewnątrzwspólnotowych nabywców opakowań,
5) wprowadzających na terytorium kraju produkty w opakowaniach,
6) wprowadzających na terytorium kraju opony,
7) wprowadzających na terytorium kraju oleje smarowe
ale nie ma tu mowy o wytwarzających odpady w wyniku prowadzenia działalności.

Ja jestem ciekawy interpretacji, nie tylko Pana ale może większej grupie osób, co zastąpi (jakie pozwolenie) Program gospodarki odpadami - powstającymi w wyniku świadczenia usług przez firmy usługowe?
W starej ustawie był jeden na całą Polskę bez limitów ilościowych a teraz wg mojej interpretacji tam gdzie firma będzie świadczyła usługę, musi wystąpić z wnioskiem do stosownego organu o uzyskanie Pozwolenia na wytwarzanie odpadów w myśl art. 180a ustawy POŚ z podaniem limitu wytwarzanych odpadów co przy np. remontach dużych obiektów budowlanych jest trudne do oszacowania.

Bardzo proszę o Pana punkt widzenia na ww. sytuację jak również pozostałych czytających.

PozdrawiamPiotr Sas edytował(a) ten post dnia 22.01.13 o godzinie 14:26
22.01.2013, 14:24

Temat: Informacja o wytwarzanych odpadach

Nie będzie musiała Pani dokonywać wpisu do rejestru o którym wspomniałem i jednocześnie uiszczać opłaty rejestrowej i rocznej. Należy jednak pamiętać, że jest Pani nadal wytwórcą i posiadaczem odpadów, na których ciążą inne obowiązki wynikające z ustawy.

Jednym z nich jest gospodarowanie odpadami

cyt. Art. 27. 1. Wytwórca odpadów jest obowiązany do gospodarowania wytworzonymi przez siebie odpadami. (w taki sposób aby zapewnić ochronę życia, zdrowia i środowiska)

Zgodnie z art. 3 ust. 1 pkt 2 pod pojęciem gospodarowania odpadami rozumiemy: zbieranie, transport, przetwarzanie odpadów łącznie z nadzorem nad tego rodzaju działaniami, jak również późniejsze postępowanie z miejscami unieszkodliwiania odpadów oraz działania wykonywane w charakterze sprzedawcy odpadów lub pośrednika w obrocie odpadami;

Aby jednak zbierać i przetwarzać odpady należy uzyskać odpowiednie zezwolenie wydawane przez właściwy organ ochrony środowiska.

cyt. Art. 41. 1. Prowadzenie zbierania odpadów i prowadzenie przetwarzania odpadów wymaga uzyskania zezwolenia.

Niemniej jednak Pani jako wytwórca odpadów pozwolenia na samo zbieranie nie musi uzyskiwać pod warunkiem, że zbieranie odbywa się wyłącznie w miejscu wytworzenia odpadów.

cyt. Art. 45. 1. pkt 10 z obowiązku uzyskania odpowiednio zezwolenia na zbieranie odpadów lub zezwolenia na przetwarzanie odpadów zwalnia się: wytwórcę odpadów, który wytwarzane przez siebie odpady zbiera w miejscu ich wytworzenia.

Natomiast jest nadal Pani obowiązana do uzyskania zezwolenia na przetwarzanie odpadów (odzysk, recycling, unieszkodliwianie - musi Pani coś z tymi odpadami zrobić) chyba, że zdecyduję się Pani na realizację postanowień wynikających z art. 27 ust. 2 w brzmieniu:

Wytwórca odpadów lub inny posiadacz odpadów może zlecić wykonanie obowiązku gospodarowania odpadami wyłącznie podmiotom, które posiadają:
1) zezwolenie na zbieranie odpadów lub zezwolenie na przetwarzanie odpadów, lub
2) koncesję na podziemne składowanie odpadów, pozwolenie zintegrowane, decyzję zatwierdzającą program gospodarowania odpadami wydobywczymi, zezwolenie na prowadzenie obiektu unieszkodliwiania odpadów wydobywczych lub wpis do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości - na podstawie odrębnych przepisów, lub
3) wpis do rejestru w zakresie, o którym mowa w art. 50 ust. 1 pkt 5
- chyba że działalność taka nie wymaga uzyskania decyzji lub wpisu do rejestru.

Wówczas w myśl art. 27 ust. 3 odpowiedzialność za gospodarowanie odpadami przechodzi na tego kolejnego posiadacza odpadów któremu zostały przekazane.

INNE OBOWIĄZKI:

Oprócz obowiązku gospodarowania odpadami posiadacz odpadów obowiązany jest prowadzić ewidencję odpadów (art. 66 ust. 1, oczywiście są wyjątki, które nie muszą prowadzić ewidencji patrz art. 66 ust. 4) oraz przedkładać właściwemu marszałkowi do 15 marca roczne sprawozdanie o wytwarzanych odpadach lub gospodarowaniu odpadami za poprzedni rok kalendarzowy (art. 76 ust.1 )

cyt. Art. 76. 1. Podmioty obowiązane do sporządzania sprawozdań, o których mowa w art. 73 i art. 75, składają je w terminie do dnia 15 marca za poprzedni rok kalendarzowy marszałkowi województwa właściwemu ze względu na:
1) siedzibę lub miejsce zamieszkania przedsiębiorcy - w przypadku sprawozdania o produktach, opakowaniach i o gospodarowaniu odpadami z nich powstającymi; w przypadku braku siedziby lub miejsca zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej właściwy miejscowo jest Marszałek Województwa Mazowieckiego;
2) miejsce wytwarzania, zbierania lub przetwarzania odpadów - w przypadku sprawozdania o wytwarzanych odpadach i gospodarowaniu odpadami.

Zauważmy, że tylko te podmioty o których mowa w art. 73 i 75 są obowiązane do składania tych sprawozdań rocznych. (Pani Kasia może należeć do tych podmiotów z art. 75 pod warunkiem, że jest obowiązana do prowadzenia ewidencji). Podmioty z art. 73 to są te które wymagają wpisu do rejestru, o którym wyżej wspomniałem.

Kiedy więc Pani Kasia jest obowiązana do prowadzenia ewidencji??

Załóżmy, że Pani Kasia nie przekazuje odpadów podmiotom posiadającym stosowne zezwolenie na przetwarzanie odpadów ponieważ sama takie zezwolenie posiada i na własną rękę przetwarza odpady (odzysk, recycling, unieszkodliwianie). Wówczas jest wytwórcą i posiadaczem odpadów. W myśl art. 66 ust. 1 Pani Kasia jako posiadacz odpadów (tylko posiadacz odpadów jest obowiązany do prowadzenia ewidencji, tak stanowi dział V rozdział 1 ustawy o odpadach) jest obowiązana do prowadzenia ewidencji odpadów oraz zgodnie z art. 75 ust. 1 pkt 1 jest podmiotem, który musi składać w związku z art. 76 ust. 1 roczne sprawozdanie marszałkowi województwa w terminie do 15 marca.

Inna sytuacja jest wówczas gdy Pani Kasia nie ma stosownego zezwolenia na przetwarzanie odpadów (odzysk, recycling, unieszkodliwianie) i postanawia zatrudnić firmę która ma takie zezwolenie aby zajmowała się wytworzonymi przez jej przedsiębiorstwo odpadami. Wówczas w myśl art. 27 ust. 3 jeżeli wytwórca odpadów lub inny posiadacz odpadów przekazuje odpady następnemu posiadaczowi odpadów, który posiada decyzję wymienioną w ust. 2 pkt 1 lub 2 albo posiada wpis do rejestru w zakresie, o którym mowa w art. 50 ust. 1 pkt 5 lit. a, odpowiedzialność za gospodarowanie odpadami, z chwilą ich przekazania, przechodzi na tego następnego posiadacza odpadów.

Pani Kasia nie jest już posiadaczem odpadów ponieważ przekazała je firmie X i faktycznie odpadami nie włada.

Zgodnie z art. 3 ust. 1 pkt 19 pod pojęciem posiadacza odpadów - rozumie się przez to wytwórcę odpadów lub osobę fizyczną, osobę prawną oraz jednostkę organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej będące w posiadaniu odpadów; domniemywa się, że władający powierzchnią ziemi jest posiadaczem odpadów znajdujących się na nieruchomości;C

Pani Kasia nie musi prowadzić ewidencji odpadów w myśl art. 66 bo tylko posiadacz odpadów jest do tego obowiązany (Pani Kasia nie jest już w posiadaniu odpadów) ponieważ przekazała je firmie X dodatkowo Pani Kasia nie musi składać rocznego sprawozdania marszałkowi.

Dlaczego nie musi tego robić?

Ponieważ w momencie przekazania odpadów nie jest posiadaczem odpadów i jednocześnie nie jest obowiązana do prowadzenia ich ewidencji a w myśl w art, 75 tylko podmioty obowiązane do prowadzenia ewidencji muszą składać sprawozdania marszałkowi (wyjątek stanowi art. 75 ust.1 pkt 3).

UWAGA!! Podmioty wymienione w art. 73 bez względu na to czy muszą prowadzić ewidencję czy nie, muszą składać sprawozdanie roczne marszałkowi.

Reasumując:

Jeśli będzie korzystała Pani z usług firmy posiadającej stosowne zezwolenia na przetwarzanie odpadów, a umowa zawartą z tą firmą będzie precyzowała, że wszystkie odpady wytwarzane u Pani w zakładzie stają się własnością firmy prowadzącej usługę (odzysk, recycling, unieszkodliwianie) wówczas nie jest Pani zobowiązana do prowadzenia ewidencji oraz składania rocznego sprawozdania marszałkowi. Będzie musiała to robić firma X.
22.01.2013, 17:54

Temat: Informacja o wytwarzanych odpadach

Panie Piotrze

Zgodnie z art 180 ustawy Prawo ochrony środowiska (dalej POŚ)

Eksploatacja instalacji powodująca:
1) wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza,
2) wprowadzanie ścieków do wód lub do ziemi,
3) wytwarzanie odpadów,
4) (uchylony),
5) (uchylony),
jest dozwolona po uzyskaniu pozwolenia, jeżeli jest ono wymagane.

Nowa ustawa o odpadach wprowadzi do POŚ art. 180a. (art. 207 pkt 3 nowej ustawy o odpadach) w brzmieniu:

Pozwolenie na wytwarzanie odpadów jest wymagane do wytwarzania odpadów:
1) o masie powyżej 1 Mg rocznie - w przypadku odpadów niebezpiecznych lub
2) o masie powyżej 5000 Mg rocznie - w przypadku odpadów innych niż niebezpieczne.";

Tak więc przedsiębiorcą chcąc prowadzić działalność, której skutkiem będzie powstawanie odpadów w ilości przekraczającej ww. wartości będzie obowiązany do uzyskania ww. pozwolenia czyli pozwolenia na wytwarzanie odpadów. Nie należy tego mylić z zezwoleniem na zbieranie odpadów lub zezwoleniem na przetwarzanie odpadów o których mowa w nowej ustawie o odpadach . Są to zupełnie inne decyzje.

W kontekście co zastąpi stary Program gospodarki odpadami, z uwagi że wymagania co do zawartości starego programu gospodarki odpadami a nowego pozwolenia na wytwarzanie odpadów są zbliżone uważam, że będzie to nowe pozwolenie na wytwarzanie odpadów.

art. 188 ust. 2b ustawy POŚ: (ustęp 2b będzie wprowadzony dopiero gdy wejdzie w życie ustawa o odpadach, czyli jutro) w brzmieniu:

Pozwolenie na wytwarzanie odpadów określa dodatkowo:
1) numer identyfikacji podatkowej (NIP) oraz numer REGON posiadacza odpadów, o ile został nadany;
2) wyszczególnienie rodzajów odpadów przewidzianych do wytwarzania, z uwzględnieniem ich podstawowego składu chemicznego i właściwości;
3) określenie ilości odpadów poszczególnych rodzajów przewidzianych do wytwarzania w ciągu roku;
4) wskazanie sposobów zapobiegania powstawaniu odpadów lub ograniczania ilości odpadów i ich negatywnego oddziaływania na środowisko;
5) opis sposobu dalszego gospodarowania odpadami, z uwzględnieniem zbierania, transportu, odzysku i unieszkodliwiania odpadów;
6) wskazanie miejsca i sposobu oraz rodzaju magazynowanych odpadów.",

Stara ustawa o odpadach:

Art. 21. 1. W decyzji zatwierdzającej program gospodarki odpadami niebezpiecznymi określa się:
1) ilość odpadów niebezpiecznych poszczególnych rodzajów dopuszczonych do wytworzenia w ciągu roku;
2) sposób dalszego gospodarowania odpadami niebezpiecznymi;
3) wskazanie miejsca i sposobu oraz rodzaju magazynowanych odpadów niebezpiecznych;
4) termin obowiązywania decyzji, wydawanej na czas oznaczony nie dłuższy niż 10 lat.

Art. 21b. 1. Program gospodarki odpadami powinien zawierać:
1) wyszczególnienie rodzajów odpadów przewidzianych do wytwarzania, a w przypadkach gdy określenie rodzaju nie jest wystarczające do ustalenia zagrożeń, jakie mogą powodować odpady, organ właściwy może wezwać wnioskodawcę do podania podstawowego składu chemicznego i właściwości odpadów;
2) informacje wskazujące na sposoby zapobiegania negatywnemu oddziaływaniu odpadów na środowisko;
3) opis dalszego sposobu gospodarowania odpadami, z uwzględnieniem zbierania, transportu, odzysku i unieszkodliwiania odpadów;
4) wskazanie rodzaju magazynowanych odpadów oraz sposobu ich magazynowania;
5) oznaczenie obszaru prowadzonej działalności.Michał Ziembiński edytował(a) ten post dnia 22.01.13 o godzinie 19:19
22.01.2013, 19:17
Piotr

Piotr Sas czasem z górki
częściej pod górkę
....

Temat: Informacja o wytwarzanych odpadach

Panie Michale.
Tak jak napisałem, w starej ustawie było prościej dla firm usługowych, które wytwarzały odpady wykonując usługę na rzecz innego podmiotu czyli np. firma budowlana wyburzała budynek i gruz który powstał był jej odpadem - posiadając decyzję - Program Gospodarki Opdadami ile go wytworzyła nie było ważne gdyż w PGO nie było limitów. Dodatkowo firma nie musiała składać wielu wniosków w różnych miejscach kraju, gdzie prowadzila usługi. W myśl przepisów będzie zmuszona.
A to jak zwykle bęzie się wiązało z kilkukrotnym wydawaniem pieniędzy (...) Zobacz więcej
23.01.2013, 08:15
Piotr

Piotr W. Specjalista ds.
Ochrony Środowiska
GOTOWY NA NOWE
WYZWANIA

Temat: Informacja o wytwarzanych odpadach

Wszystko fajnie, ale nasuwa się jedno pytanie czy art. 180a tyczy się wytwórców odpadów użytkujących instalację, czy wszystkich wytwórców odpadów (również tych nie (...) Zobacz więcej
23.01.2013, 11:24
Piotr

Piotr Sas czasem z górki
częściej pod górkę
....

Temat: Informacja o wytwarzanych odpadach

wg mnie wszystkich.
Tych od instalacji uwzględnił w (...) Zobacz więcej
23.01.2013, 12:15
Piotr

Piotr W. Specjalista ds.
Ochrony Środowiska
GOTOWY NA NOWE
WYZWANIA

Temat: Informacja o wytwarzanych odpadach

Wg mnie też, natomiast tego poglądu nie podzielają niektóre urzędy, a (...) Zobacz więcej
23.01.2013, 12:32
Robert

Robert Polak bhp jako silna
strona organizacji a
nie hamulec,
pracodaw...

Temat: Informacja o wytwarzanych odpadach

Piotr Sas:
Panie Michale.
Tak jak napisałem, w starej ustawie było prościej dla firm usługowych, które wytwarzały odpady wykonując usługę na rzecz innego podmiotu czyli np. firma budowlana wyburzała budynek i gruz który powstał był jej odpadem

Moze tu otwiera sie droga do nowych rozwiazan prawnych tzn doprowadzenia do stanu, ze otrzyzmany gruz straci statut odpadu, albo bedzie produktem uboczynym ( w sumumie i tak funkcjonowaly 2 rynki gruz jako odpad i gruz jako surowiec).
Napewno cieki orzech dla mniejszych firm ciganych w tamtym roku za nie posiadanie programu, a teraz w sumie sa znowu z palcem w tym samym miejscu. :)
23.01.2013, 13:41

Temat: Informacja o wytwarzanych odpadach

Robert Polak:
Moze tu otwiera sie droga do nowych rozwiazan prawnych tzn doprowadzenia do stanu, ze otrzyzmany gruz straci statut odpadu, albo bedzie produktem uboczynym ( w sumumie i tak funkcjonowaly 2 rynki gruz jako odpad i gruz jako surowiec).
Napewno cieki orzech dla mniejszych firm ciganych w tamtym roku za nie posiadanie programu, a teraz w sumie sa znowu z palcem w tym samym miejscu. :)

Panie Robercie

Sytuację w której odpad traci status odpadu został szczegółowo opisany w nowej ustawie o odpadach.

Rozdział 5
Utrata statusu odpadów
Art. 14. 1. Określone rodzaje odpadów przestają być odpadami, jeżeli na skutek poddania ich odzyskowi, w tym recyklingowi, spełniają:
1) łącznie następujące warunki:
a) przedmiot lub substancja są powszechnie stosowane do konkretnych celów,
b) istnieje rynek takich przedmiotów lub substancji lub popyt na nie,
c) dany przedmiot lub substancja spełniają wymagania techniczne dla zastosowania do konkretnych celów oraz wymagania określone w przepisach i w normach mających zastosowanie do produktu,
d) zastosowanie przedmiotu lub substancji nie prowadzi do negatywnych skutków dla życia, zdrowia ludzi lub środowiska;

Tak więc aby odpad utracił status odpadu musi być najpierw poddany odzyskowi lub recyklingowi i jednocześnie spełniać powyższe warunki.
Piotr Woyczikowski:
Wszystko fajnie, ale nasuwa się jedno pytanie czy art. 180a tyczy się wytwórców odpadów użytkujących instalację,
czy wszystkich wytwórców odpadów (również tych nie posiadających instalacji)?

Panie Piotrze

Zgodnie z treścią art. 180a ustawy Prawo ochrony środowiska w brzmieniu:

Pozwolenie na wytwarzanie odpadów jest wymagane do wytwarzania odpadów:
1) o masie powyżej 1 Mg rocznie - w przypadku odpadów niebezpiecznych lub
2) o masie powyżej 5000 Mg rocznie - w przypadku odpadów innych niż niebezpieczne.

ustawodawca wskazał, że jakiekolwiek działanie, którego skutkiem jest wytwarzanie odpadów w ilościach przekraczających ww. wartości wymaga pozwolenia, bez względu na to czy jest to instalacja czy nie.

Natomiast art. 180 ustawy Prawo ochrony środowiska, w brzmieniu:

Eksploatacja instalacji powodująca:
1) wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza,
2) wprowadzanie ścieków do wód lub do ziemi,
3) wytwarzanie odpadów,
4) (uchylony),
5) (uchylony),
jest dozwolona po uzyskaniu pozwolenia, jeżeli jest ono wymagane.

odnosi się do eksploatacji instalacji powodujących określone oddziaływanie na środowisko.

Ustawodawca podał trzy wskazówki jakimi należy się kierować:

a) oddziaływanie na środowisko musi być związane z eksploatacją instalacji w rozumieniu art. 3 pkt 6 p.o.ś.,
b) w wyniku eksploatacji konkretnej instalacji ma miejsce oddziaływanie na środowisko w jednej z form wymienionych w art. 180 p.o.ś.,
c) konieczność uzyskania pozwolenia musi wynikać z konkretnych przepisów prawa materialnego, którymi w sytuacji korzystania ze środowiska, w sposób określony w art. 180 p.o.ś. będą:
– art. 220 Prawo ochrony środowiska. w przypadku wprowadzania gazów lub pyłów do powietrza,
– art. 122 Prawo wodne. w przypadku wprowadzania ścieków do wód lub do ziemi,
– nowy art. 180a Prawo ochrony środowiska. w przypadku wytwarzania odpadów.

Dopiero w sytuacji kumulatywnego spełnienia wszystkich trzech wymienionych wyżej przesłanek zachodzi konieczność uzyskania pozwolenia na korzystanie ze środowiska. W związku z tym w praktyce podejmowane są próby podzielenia jednej instalacji na kilka mniejszych, eksploatowanych przez podmioty wzajemnie powiązane ze sobą, tak aby wielkości emisji z poszczególnych instalacji nie przekraczały progów obligujących podmiot korzystający ze środowiska do uzyskania pozwolenia na korzystanie ze środowiska. Praktyka taka, stosowana np. przez użytkowników kurników, z których każdy po spełnieniu pewnych warunków technicznych i formalnych może być oddzielną instalacją, prowadzi do tego, że wiele podmiotów prowadzi działalność uciążliwą dla środowiska bez konieczności uzyskania pozwolenia na korzystanie z niego.
23.01.2013, 23:34
Piotr

Piotr Sas czasem z górki
częściej pod górkę
....

Temat: Informacja o wytwarzanych odpadach

Michał Ziembiński:
Sytuację w której odpad traci status odpadu został szczegółowo opisany w nowej ustawie o odpadach.

Rozdział 5
Utrata statusu odpadów
Art. 14. 1. Określone rodzaje odpadów przestają być odpadami, jeżeli na skutek poddania ich odzyskowi, w tym recyklingowi, spełniają:
1) łącznie następujące warunki:
a) przedmiot lub substancja są powszechnie stosowane do konkretnych celów,
b) istnieje rynek takich przedmiotów lub substancji lub popyt na nie,
c) dany przedmiot lub substancja spełniają wymagania techniczne dla zastosowania do konkretnych celów oraz wymagania określone w przepisach i w normach mających zastosowanie do produktu,
d) zastosowanie przedmiotu lub substancji nie prowadzi do negatywnych skutków dla życia, zdrowia ludzi lub środowiska;

Tak więc aby odpad utracił status odpadu musi być najpierw poddany odzyskowi lub recyklingowi i jednocześnie spełniać powyższe warunki.

Panie Michale.
Z tym statusem co będzie odpadem a co nie to tak nie do końca.
art. 14 ma zastosowanie w stosunku do odpadów, które po przetworzeniu będą np. paliwem alternatywnym, a omawiany gruz lub trociny stracą status odpadu na podstwie art. 10 - jako Produkt uboczny - oczywiście po akceptacji Marszałka.

Odnośnie treści do mojej wypowiedzi, tylko powielił Pan moje spostrzeżenie, na podstawie jakich art. ustawy o odpadach, należy posiadać stosowne pozwolenia. Nie zmienia to faktu, iż firmy usługowe, w szczególności te małe będą cierpieć z powodu jednolicenia przepisów, a raczej kosztów generowanych przy uzyskiwaniu kolejnych decyzji związanych z wytwarzaniem odpadów w różnych częściach kraju.
24.01.2013, 08:14
Piotr

Piotr W. Specjalista ds.
Ochrony Środowiska
GOTOWY NA NOWE
WYZWANIA

Temat: Informacja o wytwarzanych odpadach

Panie Michale,
Art 180a POŚ wydaje się być jednoznaczny i także wg. mnie nie należy go wiązać bezpośrednio z art. 180. Wskazuję jedynie na fakt, że istnieją urzędy (a przynajmniej jeden) który specyficznie te art interpretuje...
Ale daleko szukać nie trzeba - przykład pierwszy z brzegu to KOBIZE i ich specyficzna interpretacja przepisów.... ale to już inny wątek:)Piotr W. edytował(a) ten post dnia 24.01.13 o godzinie 08:49
24.01.2013, 08:49

Temat: Informacja o wytwarzanych odpadach

Wg. mojej oceny interpretacja art. 10 ustawy o odpadach jest nieco obszerniejsza. Pozwolę sobie go zacytować:

Art. 10. Przedmiot lub substancja, powstające w wyniku procesu produkcyjnego, którego podstawowym celem nie jest ich produkcja, mogą być uznane za produkt uboczny, niebędący odpadem, jeżeli są łącznie spełnione następujące warunki:
1) dalsze wykorzystywanie przedmiotu lub substancji jest pewne;
2) przedmiot lub substancja mogą być wykorzystywane bezpośrednio bez dalszego przetwarzania, innego niż normalna praktyka przemysłowa;
3) dany przedmiot lub substancja są produkowane jako integralna część procesu produkcyjnego;
4) dana substancja lub przedmiot spełniają wszystkie istotne wymagania, w tym prawne, w zakresie produktu, ochrony środowiska oraz życia i zdrowia ludzi, dla określonego wykorzystania tych substancji lub przedmiotów i wykorzystanie takie nie doprowadzi do ogólnych negatywnych oddziaływań na środowisko, życie lub zdrowie ludzi.

Ustawodawca określa warunki jakie muszą być spełnione aby przedmiot lub substancja mogły zostać uznane za produkt uboczny, są nimi:
Przedmiot lub substancja, która ma uzyskać status produktu ubocznego musi powstawać w wyniku procesu produkcyjnego, którego podstawowym celem nie jest ich produkcja.
np. budowa obiektów budowlanych, w trakcie których powstaje gruz ceglany. Podstawowym celem jest budowa obiektu, a w trakcie procesu powstawania budowli powstaje gruz ceglany kod 17 01 02;
Dalsze wykorzystanie przedmiotu lub substancji jest pewne.
powstały gruz ceglany musi być do czegoś wykorzystany i musi być to pewne;
Przedmiot lub substancja mogą być wykorzystywane bezpośrednio bez dalszego przetwarzania, innego niż normalna praktyka przemysłowa.
nasz gruz ceglany aby mógł zostać do czegoś wykorzystany nie może być przetworzony chyba, że przetworzenie ma charakter normalnej praktyki przemysłowej - cokolwiek to znaczy;
dany przedmiot lub substancja są produkowane jako integralna część procesu produkcyjnego.
nasz gruz jest produkowany jako integralną częścią procesu powstawania budowli bo gdyby nie cegły nie było by budynku;
dana substancja lub przedmiot spełniają wszystkie istotne wymagania, w tym prawne, w zakresie produktu, ochrony środowiska oraz życia i zdrowia ludzi, dla określonego wykorzystania tych substancji lub przedmiotów i wykorzystanie takie nie doprowadzi do ogólnych negatywnych oddziaływań na środowisko, życie lub zdrowie ludzi.

nasz gruz musi więc spełniać dodatkowo wymagania prawne w tym:

- musi być prawnie produktem, zgodnie z definicją zawartą w art. 3 pkt 30 ustawy Prawo ochrony środowiska pod pojęciem produkt rozumie się wprowadzaną do obrotu substancję, energię, instalację, urządzenie oraz inny przedmiot lub jego część; (tak więc nasz gruz ceglany musi zostać wprowadzony do obrotu np. postanawiamy użyć go jako materiał do budowy wałów, nasypów kolejowych i drogowych lub podbudów dróg i autostrad);
- następnie muszą zostać spełnione istotne wymagania prawne w zakresie ochrony środowiska (np. jednym z wymogów ochrony środowiska użycia gruzu ceglanego do budowy wałów, nasypów kolejowych i drogowych lub podbudowy dróg i autostrad jest uwzględnienie tego w decyzji wydanej na podstawie przepisów o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym lub prawa budowlanego patrz. załącznik nr 1 lp. 14 rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 21 marca 2006 r. w sprawie odzysku lub unieszkodliwiania odpadów poza instalacjami i urządzeniami;
- muszą zostać spełnione wymagania w zakresie ochrony życia i zdrowia ludzi;
- wykorzystanie naszego produktu ubocznego nie doprowadzi do ogólnych negatywnych oddziaływań na środowisko.

Dopiero po spełnieniu powyższych wymagań można pokusić się o uznanie czegoś produktem ubocznym. Następnym krokiem jest właśnie zgłoszenie tego faktu marszałkowi w związku z treścią art. 11 ustawy o odpadach.
24.01.2013, 12:37
Piotr

Piotr Sas czasem z górki
częściej pod górkę
....

Temat: Informacja o wytwarzanych odpadach

Michał Ziembiński:
Ustawodawca określa warunki jakie muszą być spełnione aby przedmiot lub substancja mogły zostać uznane za produkt uboczny, są nimi:
Przedmiot lub substancja, która ma uzyskać status produktu ubocznego musi powstawać w wyniku procesu produkcyjnego, którego podstawowym celem nie jest ich produkcja.
np. budowa obiektów budowlanych, w trakcie których powstaje gruz ceglany. Podstawowym celem jest budowa obiektu, a w trakcie procesu powstawania budowli powstaje gruz ceglany kod 17 01 02;
Dalsze wykorzystanie przedmiotu lub substancji jest pewne.
powstały gruz ceglany musi być do czegoś wykorzystany i musi być to pewne;
Przedmiot lub substancja mogą być wykorzystywane bezpośrednio bez dalszego przetwarzania, innego niż normalna praktyka przemysłowa.
nasz gruz ceglany aby mógł zostać do czegoś wykorzystany nie może być przetworzony chyba, że przetworzenie ma charakter normalnej praktyki przemysłowej - cokolwiek to znaczy;

np. rozkruszenie na określoną frakcję
dany przedmiot lub substancja są produkowane jako integralna część procesu produkcyjnego.
nasz gruz jest produkowany jako integralną częścią procesu powstawania budowli bo gdyby nie cegły nie było by budynku;
dana substancja lub przedmiot spełniają wszystkie istotne wymagania, w tym prawne, w zakresie produktu, ochrony środowiska oraz życia i zdrowia ludzi, dla określonego wykorzystania tych substancji lub przedmiotów i wykorzystanie takie nie doprowadzi do ogólnych negatywnych oddziaływań na środowisko, życie lub zdrowie ludzi.

nasz gruz musi więc spełniać dodatkowo wymagania prawne w tym:

- musi być prawnie produktem, zgodnie z definicją zawartą w art. 3 pkt 30 ustawy Prawo ochrony środowiska pod pojęciem produkt rozumie się wprowadzaną do obrotu substancję, energię, instalację, urządzenie oraz inny przedmiot lub jego część; (tak więc nasz gruz ceglany musi zostać wprowadzony do obrotu np. postanawiamy użyć go jako materiał do budowy wałów, nasypów kolejowych i drogowych lub podbudów dróg i autostrad);

Tu się nie zgadzam.
W myśl art. 11 ust.4 ustawy o odpadach uznanie przedmiotu lub substancji za produkt uboczny następuje z mocy uznania "jego" przez Marszałka !!!
- następnie muszą zostać spełnione istotne wymagania prawne w zakresie ochrony środowiska (np. jednym z wymogów ochrony środowiska użycia gruzu ceglanego do budowy wałów, nasypów kolejowych i drogowych lub podbudowy dróg i autostrad jest uwzględnienie tego w decyzji wydanej na podstawie przepisów o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym lub prawa budowlanego patrz. załącznik nr 1 lp. 14 rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 21 marca 2006 r. w sprawie odzysku lub unieszkodliwiania odpadów poza instalacjami i urządzeniami;

cytowane przez Pana Rozporządzenie usankcjonowane jest na podstawie starej ustawy o odpadach, tym bardziej ma oznczone procesy odzysku R14 i R15, które nowa Ustawa usunęła!!
- muszą zostać spełnione wymagania w zakresie ochrony życia i zdrowia ludzi;
- wykorzystanie naszego produktu ubocznego nie doprowadzi do ogólnych negatywnych oddziaływań na środowisko.

czyli wymagania art. 10 nowej ustwy o odpadach, które wytwórca "przyszłego produktu ubocznego" przedkłada na mocy art. 11.2 w stosownym zgłoszeniu do marszałka! .....

P.S.
fajnie że wszczęła się dyskusja.... lepiej czyta się ustawę
24.01.2013, 14:21

Następna dyskusja:

zbiorcze zestawienie o odpa...




Przeglądaj dyskusje w tej grupie

Setki wypowiedzi

Zobacz o czym się teraz dyskutuje

Pytania i odpowiedzi

Znajdź odpowiedź na swoje pytanie

Wyślij zaproszenie do