Temat: art. 42 KN

witajcie,
czy ktoś z Was może mnie uświadomić jak to jest z tą dodatkowa godzina dla nauczycieli w tym roku? czy dyrektor może decydować o tym, na co jest ta godzina przeznaczona, czy to zależny od nauczyciela? czy jeśli jest się na zwol. lekar. przez tydzień w którym dana godzina przypada, to należny tę godzinę odrobić?a jeśli zwolnienie trwa dwa tygodnie to nie odrabia się???? będę Wam wdzięczna (...) Zobacz więcej
4.11.2009, 21:02
Mona

Mona S. plastyk,
arteterapeuta

Temat: art. 42 KN

...nie odrabia się tych godzin, bo z jakiej racji?
...zajęcia opiekuńcze 60 min.
...kółka,wyrównawcze, warsztaty ...45 min.
...rozliczane w semestrze.
Wybierasz co chcesz robić.

Masakra jednym słowem:P
4.11.2009, 21:06
Roman

Roman Lorens trener, edukator

Temat: art. 42 KN

Mówisz i masz! Pozdrawiam Roman

Komunikat MENu w sprawie sposobu wykonania przepisu art. 42 ust. 2 pkt 2 ustawy Karta Nauczyciela
1. Osoby podlegające realizacji przepisu (co wynika wprost z zapisów art. 42 Karty Nauczyciela) to: nauczyciele szkół podstawowych, gimnazjów, szkół ponadgimnazjalnych, w tym specjalnych. Obowiązkowi temu nie podlegają: dyrektor i wicedyrektor szkoły oraz nauczyciel, który obowiązki dyrektora lub wicedyrektora szkoły pełni w zastępstwie nauczyciela, któremu powierzono to stanowisko, a także nauczyciele kolegiów nauczycielskich, nauczyciele kolegiów pracowników służb społecznych, nauczyciele szkół artystycznych i nauczyciele szkół przy przedstawicielstwach dyplomatycznych, urzędach konsularnych i przedstawicielstwach wojskowych RP, a także nauczyciele centrów kształcenia praktycznego. Natomiast osoby zajmujące inne stanowiska kierownicze lub takie osoby, którym z innych przyczyn – jak np. niepełnosprawność – zmniejszono wymiar godzin, są zobowiązane do realizacji tych godzin.
2. Rodzaje zajęć, które mogą być realizowane w ramach godzin. Wspomagając się tymi godzinami szkoła może wzbogacić ofertę świetlicy np. o zajęcia pomocy dzieciom w nauce lub grupy zainteresowań, jednak obok pojedynczych godzin realizowanych przez różnych nauczycieli, świetlica musi zatrudniać przynajmniej jednego etatowego koordynatora opieki świetlicowej. Generalnie zajęcia te powinny wychodzić naprzeciw indywidualnym potrzebom uczniów poprzez udzielanie im pomocy w przezwyciężaniu trudności, w rozwijaniu zdolności lub pogłębianiu zainteresowań, a także sprawowanie nad nimi opieki, zależnie od potrzeb.
3. Sposób rozliczania godzin: godziny są rejestrowane i rozliczane w okresach półrocznych w dziennikach zajęć pozalekcyjnych. Zajęcia te winny być rozliczane z wyłączeniem: ferii zimowych, ferii letnich i innych przerw w nauce, wynikających z organizacji roku szkolnego oraz dni wolnych od pracy.
4. Rozumienie pojęcia godziny czasu pracy nauczyciela. Na podstawie ramowych statutów szkół publicznych godzina lekcyjna trwa 45 minut. Czas trwania poszczególnych zajęć edukacyjnych w klasach I-III szkoły podstawowej ustala nauczyciel prowadzący te zajęcia, zachowując ogólny tygodniowy czas zajęć. W uzasadnionych przypadkach dopuszcza się prowadzenie zajęć edukacyjnych w innym wymiarze, nie dłuższym jednak niż 60 minut, zachowując ogólny tygodniowy czas zajęć ustalony w tygodniowym rozkładzie zajęć. Pod pojęciem godziny lekcyjnej opisanej w ramowych statutach rozumie się również inne zajęcia o charakterze dydaktycznym. Natomiast pozostałe zajęcia o charakterze opiekuńczo-wychowawczym trwają 60 minut.
5. Rozliczanie godzin w przypadku usprawiedliwionej nieobecności nauczyciela wynikającej z niezdolności do pracy. Wymiar zajęć ulegnie odpowiedniemu obniżeniu za każdy tydzień niezdolności nauczyciela do pracy w półrocznym okresie rozliczeniowym. W przypadku usprawiedliwionej nieobecności nauczyciela, która trwa mniej niż tydzień – z uwagi na fakt, iż nauczyciela zatrudnionego w pełnym wymiarze zajęć obowiązuje pięciodniowy tydzień pracy – za tydzień usprawiedliwionej nieobecności z powodu niezdolności do pracy trzeba rozumieć pięć dni roboczych. W rozliczeniu półrocznym należy sumować takie nieobecności i za każde pięć dni obniżać wymiar godzin.
6. Rozliczanie godzin w przypadku usprawiedliwionej nieobecności nauczyciela innej niż niezdolność do pracy. W sytuacji, gdy nauczyciel będzie nieobecny w pracy z powodu usprawiedliwionej nieobecności innej niż niezdolność do pracy, wymiar zajęć nie ulegnie obniżeniu.
7. Rozliczanie godzin w przypadku nauczyciela zatrudnionego w niepełnym wymiarze zajęć. Wymiar zajęć obniża się proporcjonalnie do wykonywanego wymiaru zajęć.
8. Realizacja godzin przez wychowawców świetlic szkolnych, pedagogów, psychologów, bibliotekarzy oraz wychowawców internatu. Są oni zobligowani są do realizacji innych zajęć i czynności wynikających z zadań statutowych szkoły, w tym zajęć opiekuńczych i wychowawczych uwzględniających potrzeby i zainteresowania uczniów.
9. Realizacja godzin przez nauczycieli zatrudnionych w zespole szkół. W przypadku nauczyciela wykonującego pensum w kilku szkołach zespołu, dyrektor zespołu decyduje – zgodnie z potrzebami szkoły – w której szkole winny być realizowane przez danego nauczyciela te zajęcia.
10. Realizacja godzin przez nauczycieli zatrudnionych w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych. Oddział przedszkolny nie wchodzi w skład struktury organizacyjnej (klas) szkoły podstawowej. Szkoła podstawowa, w której utworzono oddział przedszkolny, stanowi specyficzną jednostkę noszącą w pewnym stopniu cechy zespołu. Oddział przedszkolny w szkole podstawowej zachowuje odrębności programowe, a kształcenie i wychowanie w nim jest zorganizowane odmiennie niż w oddziałach szkoły podstawowej, na zasadach odnoszących się do oddziału przedszkola, tj. zgodnie z ramowym statutem przedszkola. Ramowe plany nauczania nie dotyczą nauczycieli prowadzących zajęcia w oddziale przedszkolnym, skąd też nie można ich zobowiązać do realizacji tych zajęć.
11. Realizacja godzin przez nauczycieli zatrudnionych w placówkach opiekuńczo-wychowawczych, w ośrodkach szkolno-wychowawczych i w zakładach zdrowotnych, w tym zakładach opiekuńczo-leczniczych i zakładach lecznictwa uzdrowiskowego.Jeśli przy placówce działa szkoła podstawowa, gimnazjum lub szkoła ponadgimnazjalna, nauczycieli tam zatrudnionych obowiązują omawiane godziny. Przepis ten nie dotyczy wychowawców i innych pracowników pedagogicznych tam zatrudnionych.
12. Rodzaje zajęć, które nie mogą być realizowane w ramach godzin. O przeznaczeniu godzin decyduje dyrektor szkoły, jednak z całą pewnością nie można godzin tych przeznaczyć na: zajęcia obowiązkowe, opiekę nad uczniami podczas ich dowozu do szkoły, zastępstwa doraźne oraz nauczanie indywidualne.
13. Rejestracja i program zajęć. Szkoła prowadzi dzienniki zajęć opiekuńczych i wychowawczych wynikających z potrzeb i zainteresowań uczniów.
14. Kwalifikacje nauczycieli prowadzących zajęcia. Nauczyciele realizują zajęcia zgodnie z posiadanymi kwalifikacjami.
15. Ewidencja czasu pracy nauczycieli zatrudnionych w placówkach opiekuńczo-wychowawczych. Praca nauczycieli zatrudnionych w placówkach opiekuńczo-wychowawczych nie jest rejestrowana w dziennikach lekcyjnych lub dziennikach zajęć pozalekcyjnych. Jednak w zakresie spraw wynikających ze stosunku pracy mają zastosowanie przepisy Kodeksu pracy oraz rozporządzenia ministra pracy i polityki socjalnej, w myśl których pracodawca prowadzi ewidencję czasu pracy pracownika do celów prawidłowego ustalenia jego wynagrodzenia i innych świadczeń związanych z pracą. Pracodawca udostępnia tę ewidencję pracownikowi na jego żądanie.
4.11.2009, 21:18

Temat: art. 42 KN

wielkie dzięki za info:)))
chce się jeszcze upewnić czy dobrze rozumiem, że za zwolnienie lekarskie które trwa od poniedziałku do niedzieli nauczyciel nie musi odrabiać (...) Zobacz więcej
4.11.2009, 21:27
Roman

Roman Lorens trener, edukator

Temat: art. 42 KN

od poniedziałku do piątku- czyli pięć dni. Lub tez pięć dni w kolejnych tygodniach. Zobacz:
5. Rozliczanie godzin w przypadku usprawiedliwionej nieobecności nauczyciela wynikającej z niezdolności do pracy. Wymiar zajęć ulegnie odpowiedniemu obniżeniu za każdy tydzień niezdolności nauczyciela do pracy w półrocznym okresie rozliczeniowym. W przypadku usprawiedliwionej nieobecności nauczyciela, która trwa mniej niż tydzień – z uwagi na fakt, iż nauczyciela zatrudnionego w pełnym wymiarze zajęć obowiązuje pięciodniowy tydzień pracy – za tydzień usprawiedliwionej nieobecności z powodu niezdolności do pracy trzeba rozumieć pięć dni roboczych. W rozliczeniu półrocznym należy sumować takie nieobecności i za każde pięć dni obniżać (...) Zobacz więcej
4.11.2009, 21:32

Temat: art. 42 KN

dziękuję za (...) Zobacz więcej
4.11.2009, 21:37
Roman

Roman Lorens trener, edukator

Temat: art. 42 KN

nie ma sprawy. polecam się na przyszłość! I też (...) Zobacz więcej
4.11.2009, 21:39

Temat: art. 42 KN

Również bardzo dziękuję za tę wypowiedź. Jeszcze tylko poproszę o dokładne źródlo, (...) Zobacz więcej
7.11.2009, 06:31
Roman

Roman Lorens trener, edukator

Temat: art. 42 KN

Bardzo proszę. Oto ostatnia wersja tego komunikatu: http://www.men.gov.pl/images/pdf/stanowisko_karta_nauc...
Pozdrawiam
Roman
7.11.2009, 10:36
Sabina

Sabina Morys nauczyciel, Szkoła

Temat: art. 42 KN

Witam. Bardzo proszę o odpowiedź: czy jeśli zrealizuję trochę więcej godzin z art.42 KN niż 36 to czy jest to zgodne z prawem i czy te nadprogramowe godziny mogę wpisać (...) Zobacz więcej
28.01.2011, 21:30
Roman

Roman Lorens trener, edukator

Temat: art. 42 KN

Witaj!
Zapis art. 42 ust. 2 pkt 2 ustawy Karta Nauczyciela powiada, że masz obowiązek zrealizowania 1 lub 2 godziny /w zależności o typu szkoły/ w tygodniu.
Zatem jeśli zrealizujesz ich więcej, to nie jest przestępstwo. Możesz je też oczywiście wpisać do dziennika zajęć.
Z cała pewnością nie możesz ich jednak zrealizować mniej!! (...) Zobacz więcej
29.01.2011, 15:32
Sabina

Sabina Morys nauczyciel, Szkoła

Temat: art. 42 KN

Bardzo dziękuję za odpowiedź co do godzin z art.42. Ja nie chcę mieć tych nadprogramowych godzin jako zapas na następny semestr. Wyszło mi więcej o 6 godzin z wycieczek, a te 36 to praca z uczniem zdolnym i mającym trudności w nauce, u nas dyrekcja nie pozwala na inne godziny niż dydaktyczne, a że dzieci bardzo chciały zostawać to tych dydaktycznych było 36, wpisałam do dziennika wszystkie 42 godz. i usłyszałam w gniewnym tonie od dyrekcji jestem złośliwa i chcę jej zrobić na złość, że oszalałam itp. określenia, a nie usłyszałam w tamtym roku od dyr. że nie wolno wpisać więcej choć miałam wpisane 20 godz. Musiałam przepisać cały dziennik (...) Zobacz więcej
29.01.2011, 23:10
Roman

Roman Lorens trener, edukator

Temat: art. 42 KN

o Diżsus!!!!
Ta dyrekcja szalona jest......
Współczuję!!!
Chyba, że chcesz walczyć, to daj jej mojego mojego maila :-)
Pozdrawiam (...) Zobacz więcej
29.01.2011, 23:37

konto usunięte

Temat: art. 42 KN

Witam,

1. A jak wygląda sprawa z realizacją godzin z art 42 podczas wycieczek z klasą?
Czy godziny podczas wycieczki można sobie zaliczyć do powyższych?
Czy dyrektor może nie wyrazić na to zgody?

2. Czy czas opieki podczas dyskotek szkolnych może wejść w powyższą realizację godzin? czy to też dowolna decyzja dyrektora?
Bo chyba jakaś rozbieżna interpretacja ma (...) Zobacz więcej
12.05.2011, 15:53
Anna

Anna S. doradca kariery /
pedagog -
konsultacje
indywidualne / sz...

Temat: art. 42 KN

Iwona B-k:
Witam,

1. A jak wygląda sprawa z realizacją godzin z art 42 podczas wycieczek z klasą?
Czy godziny podczas wycieczki można sobie zaliczyć do powyższych?
Czy dyrektor może nie wyrazić na to zgody?

2. Czy czas opieki podczas dyskotek szkolnych może wejść w powyższą realizację godzin? czy to też dowolna decyzja dyrektora?
Bo chyba jakaś rozbieżna interpretacja ma miejsce.

Pozdrawiam

Ja tą kwestię uzgadniałam z dyrekcją i owszem opiekę na wycieczce wpisalam sobie w KN-kę
13.05.2011, 16:14

konto usunięte

Temat: art. 42 KN

Ja w I semestrze tego roku szkolnego WSZYSTKIE te godziny dodatkowe zrealizowałam właśnie na wycieczkach szkolnych.Dyrekcja mocno kręciła nosem gdy przyszło do rozliczania dziennika,ale ponieważ nie potrafili "podeprzeć" się przepisami,które zabraniałayby jasno realizacji tych godzin właśnie w takiej formie - godziny mi zaliczono (...) Zobacz więcej
12.06.2011, 18:02
Iwona

Iwona Skubis- Galus polonista,
egzaminator CKE,
bibliotekarz,
regionalista, m...

Temat: art. 42 KN

Anna S.:
Iwona B-k:
Witam,

1. A jak wygląda sprawa z realizacją godzin z art 42 podczas wycieczek z klasą?
Czy godziny podczas wycieczki można sobie zaliczyć do powyższych?
Czy dyrektor może nie wyrazić na to zgody?

2. Czy czas opieki podczas dyskotek szkolnych może wejść w powyższą realizację godzin? czy to też dowolna decyzja dyrektora?
Bo chyba jakaś rozbieżna interpretacja ma miejsce.

Pozdrawiam

Ja tą kwestię uzgadniałam z dyrekcją i owszem opiekę na wycieczce wpisalam sobie w KN-kę

W naszej placówce można wpisywać godziny na wycieczkach, ale tylko te ponad planowe godziny dydaktyczne danego dnia.
16.06.2011, 23:03
Joanna

Joanna Kowalska nauczyciel, Szkola
Podstawowa

Temat: art. 42 KN

Witam.
Mam pytanie. A co jeżeli mam 2 godziny zajęć dodatkowych art.42 w poniedziałek, który jest dniem wolnym od zajęć. Czy też muszę (...) Zobacz więcej
9.11.2011, 18:23
Anna

Anna S. doradca kariery /
pedagog -
konsultacje
indywidualne / sz...

Temat: art. 42 KN

z tego co wiem, tak - my odrabialismy. Liczy sie ilość godzin w semestrze - kiedy to zrealizujesz to twoja sprawa, ale ma być zrealizowane tyle i (...) Zobacz więcej
10.11.2011, 15:33Zobacz dyskusje w grupie Nauczyciele

Aktualne tematy

Zobacz o czym się teraz dyskutuje

Problemy i porady

Znajdź odpowiedzi na swoje pytania

Wyślij zaproszenie do