Tomasz

Tomasz Wieloch Właściciel,
Pośrednictwo
ubezpieczeniowe i
finansowe

Temat: Kara za brak pozwolenia na użytkowanie obiektu.

Witam,
Spotkałem się z kilkoma przypadkami nałożenia kary za brak pozwolenia na użytkowanie obiektu. Kary są bardzo wysokie od 50 000zł w górę. Często przewyższają wartość inwestycji jaka była robiona. W tym samym czasie co decyzja o karze zostało wystawione postanowienie - zgoda na użytkowanie obiektu. Po wstępnej analizie niby wszystko się zgadza - wysokość kar, niedopełnienie obowiązku wystąpienia o zgodę na użytkowanie, itp. Ale może ktoś miał już taką sytuację i z niej wyszedł. Nie wiem z której strony się zabrać do tego w celu zmniejszenia tej kary, rozłożenia na raty bądź najlepiej uchylenia (...) Zobacz więcej
26.11.2009, 10:10

Temat: Kara za brak pozwolenia na użytkowanie obiektu.

Odnośnie samowoli budowlanej polecam lekturę art. 48.1. Prawa Budowlanego i kolejne artykuły. Karę nalicza się na podstawie Art. 59f gdzie jest podana stawka 500zł oraz przeliczniki w zależności od kategorii i rodzaju obiektu, a w art. 57.7. jest podane podwyższenie stawki (10x). Kara jest określona szczegółowo więc nie wydaje mi się, że można zabiegać o jej zmniejszenie lub rozłożenie na raty czy uchylenie. Dodatkowo kara podlega wniesieniu w ciągu 7 dni od dnia dostarczenia postanowienia o nałożeniu kary. To tak w skrócie... A zapytam nawisem: nie można było zrobić projektu i wystąpić o pozwolenie na budowę (...) Zobacz więcej
26.11.2009, 10:39
Tomasz

Tomasz Wieloch Właściciel,
Pośrednictwo
ubezpieczeniowe i
finansowe

Temat: Kara za brak pozwolenia na użytkowanie obiektu.

Pozwolenie na budowę było. Nie była to samowola budowlana. Nie było pozwolenia na użytkowanie - w zasadzie to jest tylko formalność. Fakt że niedopełniona. I to jak najbardziej powinno podlegać karze. Ale czy aż tak wysokiej? Prawo budowlane już przestudiowałem. I tak jak już pisałem niby wszystko jest zgodne z prawem. Ale aby zapłacić taką karę trzeba mieć gotówkę - a dzisiaj wiadomo jak z tym jest. Więc szukam pomysłu jak (...) Zobacz więcej
26.11.2009, 10:55
Andrzej

Andrzej Wybranowski contract manager,
radca prawny

Temat: Kara za brak pozwolenia na użytkowanie obiektu.

Hej

kara pieniężna, o której piszesz stanowi dochód państwa i stosuje się do niej dział III ordynacji podatkowej, co z resztą wyraźnie wynika z art. 59g ust. 5 ustawy prawo budowlane.

z kolei art. 67 a Ordynacji podatkowej, znajdujący się w dziale III, stanowi:

Art. 67a. § 1. Organ podatkowy, na wniosek podatnika, z zastrzeżeniem art. 67b, w przypadkach uzasadnionych ważnym interesem podatnika lub interesem publicznym, może:
1) odroczyć termin płatności podatku lub rozłożyć zapłatę podatku na raty;
2) odroczyć lub rozłożyć na raty zapłatę zaległości podatkowej wraz z odsetkami za zwłokę lub odsetki określone w decyzji, o której mowa w art. 53a;
3) umorzyć w całości lub w części zaległości podatkowe, odsetki za zwłokę lub opłatę prolongacyjną.
§ 2. Umorzenie zaległości podatkowej powoduje również umorzenie odsetek za zwłokę w całości lub w takiej części, w jakiej została umorzona zaległość podatkowa.

Zatem sotsowanie tego przepisu odpowiednio do prawa budowlanego oznacza, że właściwy organ w ustawie prawo budowlane może dokonać czynności w pkt. 1-3 (są to ulgi), o ile przemawia za tym ważny interes podatnika bądź ważny interes publiczny.

Jednakże jesteś osobą prowadzącą działalność gospodarczą, a w takim wypadku nie wystarczy spełnić przesłanek z art 67A. Konieczne jest spełnienie przesłanek z art. 67 B

Art. 67b. § 1. Organ podatkowy na wniosek podatnika prowadzącego działalność gospodarczą może udzielać ulg w spłacie zobowiązań podatkowych, określonych w art. 67a:
1) które nie stanowią pomocy publicznej;
2) które stanowią pomoc de minimis - w zakresie i na zasadach określonych w bezpośrednio obowiązujących aktach prawa wspólnotowego dotyczących pomocy w ramach zasady de minimis;
3) które stanowią pomoc publiczną:
a) udzielaną w celu naprawienia szkód wyrządzonych przez klęski żywiołowe lub inne nadzwyczajne zdarzenia,
b) udzielaną w celu zapobieżenia lub likwidacji poważnych zakłóceń w gospodarce o charakterze ponadsektorowym,
c) udzielaną w celu wsparcia krajowych przedsiębiorców działających w ramach przedsięwzięcia gospodarczego podejmowanego w interesie europejskim,
d) udzielaną w celu promowania i wspierania kultury, dziedzictwa narodowego, nauki i oświaty,
e) będącą rekompensatą za realizację usług świadczonych w ogólnym interesie gospodarczym powierzonych na podstawie odrębnych przepisów,
f) na szkolenia,
g) na zatrudnienie,
h) na rozwój małych i średnich przedsiębiorstw,
i) na restrukturyzację,
j) na ochronę środowiska,
k) na prace badawczo-rozwojowe,
l) regionalną,
m) udzielaną na inne przeznaczenia określone na podstawie § 6 przez Radę Ministrów.
§ 2. Ulgi w spłacie zobowiązań podatkowych, o których mowa w art. 67a, w przypadku wymienionym w § 1 pkt 3 lit. a, mogą być udzielane jako pomoc indywidualna albo w ramach programów pomocowych określonych w odrębnych przepisach.
§ 3. (103) Ulgi w spłacie zobowiązań podatkowych, o których mowa w art. 67a, w przypadku wymienionym w § 1 pkt 3 lit. b-e, lit. j oraz lit. k mogą być udzielane jako pomoc indywidualna zgodna z programami rządowymi lub samorządowymi albo udzielana w ramach programów pomocowych określonych w odrębnych przepisach.
§ 4. (104) Ulgi w spłacie zobowiązań podatkowych, o których mowa w art. 67a, w przypadkach wymienionych w § 1 pkt 3 lit. f-i, lit. l oraz lit. m mogą być udzielane po spełnieniu szczegółowych warunków określonych na podstawie § 5 i 6.
§ 5. (105) Rada Ministrów określi, w drodze rozporządzeń, szczegółowe warunki udzielania ulg w spłacie zobowiązań podatkowych, o których mowa w art. 67a, w przypadkach wymienionych w § 1 pkt 3 lit. f-i oraz lit. l wraz ze wskazaniem przypadków, w których ulgi udzielane są jako pomoc indywidualna, mając na uwadze dopuszczalne przeznaczenia i warunki udzielania pomocy państwa określone w przepisach prawa wspólnotowego.
§ 6. Rada Ministrów może określić, w drodze rozporządzeń, inne niż określone w § 1 pkt 3 lit. a-l, przeznaczenia pomocy udzielanej w formie ulg w spłacie zobowiązań podatkowych, o których mowa w art. 67a, oraz szczegółowe warunki udzielania tych ulg dla określonych przez Radę Ministrów przeznaczeń wraz ze wskazaniem przypadków, w których ulgi udzielane są jako pomoc indywidualna, mając na uwadze dopuszczalność i warunki udzielania pomocy państwa określone w przepisach prawa wspólnotowego.

W art. 67 B zostały zatem wskazane 3 możliwe podstawy przyznania ulg z art. 67A: pomoc publiczna, pomoc de minimis bądź ulga nie stanowiąca pomoc publicznej. W zależności od tego, która z tych trzech przesłanek zachodzi, organ będzie musiał zastosować odpowiednie przepisy.

Najprościej byłoby gdyby przyznana ulga nie była dla Ciebie pomocą de minimis bądź publiczną, bowiem wtedy musisz spełnić jedynie przesłanki z art. 67 A.

Co do rozumienia ważnego interesu podatnika w art. 67 A:
I SA/Go 802/08 wyrok wsa 2009.04.30
"Ważny interes podatnika" definiuje się z kolei jako sytuację, gdy z powodu nadzwyczajnych, losowych przypadków doszło do znacznego obniżenia zdolności płatniczych dłużnika, co w konsekwencji doprowadziło do tego, że podatnik nie jest w stanie uregulować należności podatkowych.

Kiedy nie zachodzi pomoc publiczna w przyznawaniu ulgi:

"Jak wskazuje się w doktrynie, jeżeli podatnik prowadzi działalność gospodarczą jedynie na danym terenie, jego podstawowym odbiorcą są podmioty krajowe, nie ma licznych powiązań z przedsiębiorcami zagranicznymi, można przyjąć, że pomoc jemu udzielona nie doprowadzi do zakłóceń w konkurencji negatywnie rzutujących na wymianę handlową w ramach UE, a zatem nie stanowi pomocy publicznej. Udzielając ulgi organ musi ustalić m.in., jaki jest charakter prowadzonej przez podatnika działalności gospodarczej (lokalny czy międzynarodowy), gdzie jest jego siedziba i gdzie ta działalność jest prowadzona, jakie obroty osiąga podatnik, kto jest głównym odbiorcą jego towarów i usług (R. Dowgier, L. Etel, C. Kosikowski, P. Pietrasz, S. Presnarowicz: Ordynacja podatkowa. Komentarz, LEX 2007, s. 324)."

Oczywiście interes podatnika czy pomoc publiczna podatnika musi być odpowiednio rozumiany na gruncie prawa budowlanego tj. jako interes osoby, na która nałożona została kara oraz pomoc publiczna dla takiej osoby w postaci ulgi z art. 67 a.

Wniosek o zastosowanie ulgi z art. 67A należałoby złożyć przed upływem terminu do zapłaty kary.

pozdrawiam
27.11.2009, 02:31Przeglądaj dyskusje w tej grupie

Setki wypowiedzi

Zobacz o czym się teraz dyskutuje

Pytania i odpowiedzi

Znajdź odpowiedź na swoje pytanie

Wyślij zaproszenie do