konto usunięte

Temat: BUDYNEK GOSPODARCZY?

Witam,
- mam niejasność dotyczącą wielkości i wysokości budynku gospodarczego bez fundamentu tak by można było go postawić bez pozwolenia na budowę a jedynie na zgłoszeni dodam jeszcze że mieszkam w Warszawie?
- Prosiłbym też o wyjaśnienie ,czy można na jednej działce postawić 2 budynki gospodarcze i jaki musi być od nich odstęp?
- Co jest potrzebne do zgłoszenia?
Będę bardzo wdzięczny za wyjaśnienia.Tomasz Kozłowski edytował(a) ten post dnia 22.01.11 o godzinie 23:23
22.01.2011, 23:20
Łukasz

Łukasz K. radca prawny

Temat: BUDYNEK GOSPODARCZY?

Witam,

Budynek bez fundamentu to nie budynek tylko obiekt budowlany nie będący budynkiem.
Pewnie chce Pan skorzystać ze zwolnienia od pozwolenia na budowę z art. 29 ust. 1 pkt 2 Prawa budowlanego "2) wolno stojących parterowych budynków gospodarczych, wiat i altan oraz przydomowych oranżerii (ogrodów zimowych) o powierzchni zabudowy do 25 m[2], przy czym łączna liczba tych obiektów na działce nie może przekraczać dwóch na każde 500 m[2] powierzchni działki;". Do wzniesienia ww. budynków/obiektów potrzebne jest zgłoszenie w starostwie powiatowym (urzędzie miasta na prawach powiatu).
Nie ma ogólnych przepisów dot. odległości pomiędzy budynkami na tej samej działce. Jedynie budynek nie powinien zacieniać pomieszczeń na pobyt ludzi (szczegółowe obliczenia zrobi architekt) i nie naruszać (...) Zobacz więcej
24.01.2011, 23:04
Andrzej

Andrzej O. Projektant,
Inspektor nadzoru,

Temat: BUDYNEK GOSPODARCZY?

Tomasz Kozłowski:
Witam,
- mam niejasność dotyczącą wielkości i wysokości budynku gospodarczego bez fundamentu tak by można było go postawić bez pozwolenia na budowę a jedynie na zgłoszeni dodam jeszcze że mieszkam w Warszawie?
czy chodzi o np. kontener?
- Co jest potrzebne do zgłoszenia?

cytat z ustawy Prawo budowlane (z dopiskami własnymi):
2. W zgłoszeniu należy określić rodzaj, zakres i sposób wykonywania robót budowlanych oraz termin ich rozpoczęcia. Do zgłoszenia należy dołączyć oświadczenie, o którym mowa w art. 32 ust. 4 pkt 2, oraz, w zależności od potrzeb, odpowiednie szkice lub rysunki, a także pozwolenia, uzgodnienia i opinie wymagane odrębnymi przepisami. W razie konieczności uzupełnienia zgłoszenia właściwy organ nakłada, w drodze postanowienia, na zgłaszającego obowiązek uzupełnienia, w określonym terminie, brakujących dokumentów, a w przypadku ich nieuzupełnienia - wnosi sprzeciw, w drodze decyzji..art. 32 ust. 4 pkt 2 - chodzi o oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowaniu nieruchomoscią na cele budowlane- dopisek własny
3. Do zgłoszenia budowy, o której mowa w art. 29 ust. 1 pkt 19 i 20, należy ponadto dołączyć projekt zagospodarowania działki lub terenu wraz z opisem technicznym instalacji, wykonany przez projektanta posiadającego odpowiednie uprawnienia budowlane. Projekt zagospodarowania działki lub terenu, w przypadku budowy instalacji gazowej, o której mowa w art. 29 ust. 1 pkt 19, powinien być uzgodniony z podmiotem właściwym do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych. dotyczy instalacji- dopisek własny
4. W zgłoszeniu budowy, o której mowa w ust. 1 pkt 4, należy ponadto przedstawić projekt zagospodarowania działki lub terenu, wykonany przez projektanta posiadającego wymagane uprawnienia budowlane.dotyczy obiektów małej architektury w miejscach publicznych- dopisek własny
5. Zgłoszenia, o którym mowa w ust. 1, należy dokonać przed terminem zamierzonego rozpoczęcia robót budowlanych. Do wykonywania robót budowlanych można przystąpić, jeżeli w terminie 30 dni od dnia doręczenia zgłoszenia właściwy organ nie wniesie, w drodze decyzji, sprzeciwu i nie później niż po upływie 2 lat od określonego w zgłoszeniu terminu ich rozpoczęcia.
5a. (uchylony).
6. Właściwy organ wnosi sprzeciw, jeżeli:
1) zgłoszenie dotyczy budowy lub wykonywania robót budowlanych objętych obowiązkiem uzyskania pozwolenia na budowę;
2) budowa lub wykonywanie robót budowlanych objętych zgłoszeniem narusza ustalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego lub inne przepisy;
3) zgłoszenie dotyczy budowy tymczasowego obiektu budowlanego, o którym mowa w art. 29 ust. 1 pkt 12, w miejscu, w którym taki obiekt istnieje.
7. Właściwy organ może nałożyć, w drodze decyzji, o której mowa w ust. 5, obowiązek uzyskania pozwolenia na wykonanie określonego obiektu lub robót budowlanych objętych obowiązkiem zgłoszenia, o którym mowa w ust. 1, jeżeli ich realizacja może naruszać ustalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego lub spowodować:
1) zagrożenie bezpieczeństwa ludzi lub mienia;
2) pogorszenie stanu środowiska lub stanu zachowania zabytków;
3) pogorszenie warunków zdrowotno-sanitarnych;
4) wprowadzenie, utrwalenie bądź zwiększenie ograniczeń lub uciążliwości dla terenów sąsiednich.Andrzej O. edytował(a) ten post dnia 25.01.11 o godzinie 08:35
25.01.2011, 08:34

konto usunięte

Temat: BUDYNEK GOSPODARCZY?

Witam,
Bardzo Panom dziękuję za udzielenie odpowiedzi na moje (...) Zobacz więcej
27.01.2011, 15:46
Oktawian

Oktawian Sitarz Marketing
wydawniczy,
marketing produktów
związanych z ch...

Temat: BUDYNEK GOSPODARCZY?

.:
Witam,
- mam niejasność dotyczącą wielkości i wysokości budynku gospodarczego bez fundamentu tak by można było go postawić bez pozwolenia na budowę a jedynie na zgłoszeni dodam jeszcze że mieszkam w Warszawie?
- Prosiłbym też o wyjaśnienie ,czy można na jednej działce postawić 2 budynki gospodarcze i jaki musi być od nich odstęp?
- Co jest potrzebne do zgłoszenia?
Będę bardzo wdzięczny za wyjaśnienia.


Dzień dobry. A co w takim przypadku z podatkiem od nieruchomości. dla budynku gospodarczego do 25mkw (budowli) bez fundamentów? Czy trzeba go zgłsić do wyliczenia podatku od nieruchomości? Czy jego wysokość do sufittu nie wieksza niż 220 cm również ma wpływ na wysokość podatku od nieruchomości jeśli okaże się oczywiście, że ów podatek trzeba zapłacić.?
10.10.2014, 13:10Przeglądaj dyskusje w tej grupie

Setki wypowiedzi

Zobacz o czym się teraz dyskutuje

Pytania i odpowiedzi

Znajdź odpowiedź na swoje pytanie

Wyślij zaproszenie do