Daria

Daria Błocińska Student,
Politechnika Gdańska

Temat: Prawo do zasiłku dla bezrobotnych a praca na pół etatu.

Witam. Przez rok i 1 miesiąc byłam zatrudniona na umowę o pracę na pół etatu. Aby otrzymać zasiłek dla bezrobotnych powinnam przepracować jeszcze 11 miesięcy na pół etatu lub pół roku na cały etat, tak? A czy musi występować ciągłość zatrudnienia? Ile mam czasu na znalezienie następnej pracy i wyrobienie określonej liczby godzin aby nie utracić prawa do zasiłku?
Z góry dziękuję (...) Zobacz więcej
16.02.2012, 12:24
Aneta

Aneta R. trener,
wykładowca,prezes
stowarzyszenia

Temat: Prawo do zasiłku dla bezrobotnych a praca na pół etatu.

info ze strony urzędu pracy ........

NABYCIE PRAWA DO ZASIŁKU

Prawo do zasiłku przysługuje:

Bezrobotnemu za każdy dzień kalendarzowy po upływie 7 dni od dnia zarejestrowania się we właściwym powiatowym urzędzie pracy, jeżeli:
1.nie ma dla niego propozycji odpowiedniej pracy, propozycji stażu, przygotowania zawodowego w miejscu pracy, prac interwencyjnych lub robót publicznych oraz
2.w okresie 18 miesięcy poprzedzających dzień zarejestrowania, łącznie przez okres co najmniej 365 dni:
•był zatrudniony i osiągał wynagrodzenie w kwocie co najmniej minimalnego wynagrodzenia za pracę, od którego istnieje obowiązek opłacania składki na Fundusz Pracy, z zastrzeżeniem art. 105; w okresie w tym nie uwzględnia się okresów urlopów bezpłatnych trwających łącznie dłużej niż 30 dni,
•wykonywał pracę na podstawie umowy o pracę nakładczą i osiągał z tego tytułu przychód w wysokości co najmniej minimalnego wynagrodzenia za pracę,
•świadczył usługi na podstawie umowy agencyjnej lub umowy zlecenia albo innej umowy o świadczenie usług, do których zgodnie z przepisami ustawy z dnia 23 kwietnia 1964r. - Kodeks cywilny stosuje się przepisy dotyczące zlecenia, albo współpracował przy wykonaniu tych umów, przy czym podstawę wymiaru składek na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy stanowiła kwota co najmniej minimalnego wynagrodzenia za pracę w przeliczeniu na okres pełnego miesiąca,
•opłacał składki na ubezpieczenie społeczne z tytułu prowadzenia pozarolniczej działalności lub współpracy, przy czym podstawę wymiaru składek na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy stanowiła kwota wynosząca co najmniej minimalne wynagrodzenie za pracę,
•wykonywał pracę w okresie tymczasowego aresztowania lub odbywania kary pozbawienia wolności, przy czym podstawę wymiaru składek na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy stanowiła kwota co najmniej połowy minimalnego wynagrodzenia za pracę,
•wykonywał pracę w rolniczej spółdzielni produkcyjnej, spółdzielni kółek rolniczych lub spółdzielni usług rolniczych, będąc członkiem tej spółdzielni, przy czym podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy stanowiła kwota co najmniej minimalnego wynagrodzenia za pracę,
•opłacał składkę na Fundusz Pracy w związku z zatrudnieniem lub wykonywaniem innej pracy zarobkowej za granicą u pracodawcy zagranicznego(...),
•był zatrudniony za granicą przez okres co najmniej 365 dni, w okresie 18 miesięcy przed zarejestrowaniem się w powiatowym urzędzie pracy, i przybył do Rzeczypospolitej Polskiej jako repatriant,
•był zatrudniony, pełnił służbę lub wykonywał inną pracę zarobkową i osiągał wynagrodzenie lub przychód, od którego istnieje obowiązek opłacania składki na Fundusz Pracy.

Do 365 dni, zalicza się również okresy:
•zasadniczej służby wojskowej, nadterminowej zasadniczej służby wojskowej, przeszkolenia wojskowego absolwentów szkół wyższych, służby wojskowej pełnionej w charakterze kandydata na żołnierza zawodowego, ćwiczeń wojskowych, okresowej służby wojskowej oraz zasadniczej służby w obronie cywilnej i służby zastępczej, a także służby w charakterze funkcjonariusza, o którym mowa u ustawie z dnia 18 lutego 1994r. o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Straży Granicznej, Biura Ochrony Rządu, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Więziennej oraz ich rodzin (Dz. U. z 2004 r. Nr 8, poz. 67 z późn. zm.),
•urlopu wychowawczego udzielonego na podstawie odrębnych przepisów,
•pobierania renty z tytułu niezdolności do pracy lub służby, renty szkoleniowej oraz przypadające po ustaniu zatrudnienia, wykonywania innej pracy zarobkowej albo zaprzestania prowadzenia pozarolniczej działalności, okresy pobierania zasiłku chorobowego, macierzyńskiego, zasiłku w wysokości zasilku macierzyńskiego lub świadczenia rehabilitacyjnego, jeżeli podstawę wymiaru tych zasiłków i świadczenia, z uwzględnieniem kwoty składek na ubezpieczenie społeczne, stanowiła kwota wynosząca co najmniej minimalnego wynagrodzenie za pracę,
•wyżej nie wymienione, za które była opłacana składka na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy, jeżeli podstawę wymiaru składki stanowiła kwota w wysokości co najmniej minimalnego wynagrodzenia za pracę,
•okres, za który przyznano odszkodowanie z tytułu niezgodnego z przepisami rozwiązanie przez pracodawcę stosunku pracy lub stosunku służbowego, oraz okres, za który wypłacono pracownikowi odszkodowanie z tytułu skrócenia okresu wypowiedzenia umowy o pracę.

.
Na zasadach szczególnych:
1.Prawo do zasiłku przysługuje bezrobotnym zwolnionym z zakładów karnych i aresztów śledczych, zarejestrowanym w okresie 30 dni od dnia zwolnienia, jeżeli suma okresów, o których mowa w ust. 1 pkt 2 i ust. 2, przypadających w okresie 18 miesięcy przed ostatnim pozbawieniem wolności oraz wykonywania pracy w okresie pozbawienia wolności wynosiła co najmniej 365 dni, przy czym podstawę wymiaru składek na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy stanowiła kwota w wysokości co najmniej minimalnego wynagrodzenia za pracę przed pozbawieniem wolności oraz 50% minimalnego wynagrodzenia za pracę w okresie pozbawienia wolności. W przypadku pozbawienia wolności w okresie pobierania zasiłku, po zwolnieniu z zakładu karnego lub aresztu śledczego przysługuje prawo do zasiłku na okres skrócony o okres pobierania zasiłku przed pozbawieniem wolności i w trakcie przerw w odbywaniu kary.
2.Prawo do zasiłku przysługuje bezrobotnym zwolnionym po odbyciu zasadniczej służby wojskowej, jeżeli okres jej odbywania wynosił co najmniej 240 dni i przypadał w okresie 18 miesięcy poprzedzających dzień zarejestrowania się w powiatowym urzędzie pracy.
3.Do okresu wymagalnego do nabycia prawa do zasiłku zalicza się także okresy zatrudnienia w państwach Unii Europejskiej i w państwach, z którymi Unia Europejska zawarła umowy o swobodzie przepływu osób, na zasadach określonych przepisami o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego państw członkowskich Unii Europejskiej.

.
Zasiłek dla bezrobotnych może być wypłacany na konto bankowe wskazane przez osobę bezrobotną.

.
.
Długość okresu pobierania zasiłku wynosi:

• 6 miesięcy – dla bezrobotnych zamieszkałych w okresie pobierania zasiłku na obszarze powiatu, jeżeli stopa bezrobocia na tym obszarze w dniu 30 czerwca roku poprzedzającego dzień nabycia prawa do zasiłku nie przekroczyła 125% przeciętnej stopy bezrobocia,
•12 miesięcy – dla bezrobotnych zamieszkałych w okresie pobierania zasiłku na obszarze powiatu, jeżeli stopa bezrobocia na tym obszarze w dniu 30 czerwca roku poprzedzającego dzień nabycia prawa do zasiłku przekraczała 125% przeciętnej stopy bezrobocia w kraju, lub są bezrobotnymi powyżej 50 roku życia oraz posiadających jednocześnie co najmniej 20-letni okres uprawniający do zasiłku,
•18 miesięcy – dla bezrobotnych:
1.zamieszkałych w dniu nabycia prawa do zasiłku oraz w okresie jego pobierania na obszarze powiatu, jeżeli stopa bezrobocia na tym obszarze w dniu 30 czerwca roku poprzedzającego dzień nabycia prawa do zasiłku przekroczyła 2-krotnie przeciętną stopę bezrobocia w kraju, oraz posiadających jednocześnie co najmniej 20-letni okres,
2.uprawniający do zasiłku lub -którzy mają na utrzymaniu co najmniej jedno dziecko w wieku 15 lat, a małżonek bezrobotnego jest także bezrobotnym i utracił prawo do zasiłku z powodu upływu okresu jego pobierania po dniu nabycia prawa do zasiłku przez tego bezrobotnego,
•W razie urodzenia dziecka przez kobietę pobierającą zasiłek dla bezrobotnych w okresie, o którym mowa wyżej lub w ciągu miesiąca po jego zakończeniu, okres ten ulega przedłużeniu o czas, przez który przysługiwałby jej zgodnie z odrębnymi przepisami, zasiłek macierzyński.
•W przypadku gdy wskutek zmiany miejsca zamieszkania bezrobotny z prawem do zasiłku na okres 6 miesięcy zostaje objęty właściwością powiatowego urzędu pracy, w którym okres pobierania zasiłku wynosi 12 miesięcy, bezrobotnemu nie przysługuje prawo do wydłużenia okresu pobierania zasiłku do 12 miesięcy.
•Okres pobierania zasiłku przez bezrobotnego nie ulega zmianie, jeżeli w okresie jego pobierania następuje zmiana miejsca zamieszkania bezrobotnego lub miejscowości, w której on mieszka, została objęta obszarem działania innego powiatu.

Uwaga:
.
Okres pobierania zasiłku o którym mowa wyżej, ulega skróceniu o okres zatrudnienia w ramach prac interwencyjnych, robót publicznych oraz o okres odbywania stażu lub przygotowania zawodowego w miejscu pracy przypadających na okres, w którym przysługiwałaby zasiłek oraz o okresy nie przysługiwania zasiłku, o którym mowa w art. 75 ust. 1-3 ustawy.

.
.

Zasady przyznania zasiłku dla bezrobotnych na uzupełnienie:

1.Bezrobotny, który w okresie posiadania prawa do zasiłku utracił status osoby bezrobotnej na okres krótszy niż 365 dni z powodu podjęcia zatrudnienia, innej pracy zarobkowej, pozarolniczej działalności gospodarczej lub uzyskania przychodu w wysokości przekraczającej połowę minimalnego wynagrodzenia za pracę miesięcznie i zarejestrował się w powiatowym urzędzie pracy jako bezrobotny w terminie 14 dni od ustania zatrudnienia, zaprzestania wykonywania innej pracy zarobkowej, prowadzenia pozarolniczej działalności, pobierania zasiłku chorobowego po ustaniu zatrudnienia, zaprzestaniu wykonywania innej pracy zarobkowej, prowadzenia pozarolniczej działalności lub osiągania przychodu przekraczającego połowę minimalnego wynagrodzenia za pracę miesięcznie, posiada prawo do zasiłku na czas skrócony o okres pobierania zasiłku przed utratą statusu bezrobotnego oraz o okresy, o których mowa w art. 73 ust. 4 ustawy.
2. Zasadę tę stosuje się odpowiednio w przypadku: powołania i zwolnienia z zasadniczej służby wojskowej, nadterminowej zasadniczej służby wojskowej, przeszkolenia wojskowego absolwentów szkół wyższych, służby wojskowej pełnionej w charakterze kandydata na żołnierza zawodowego, ćwiczeń woskowych, okresowej służby wojskowej raz zasadniczej służby w obronie cywilnej i służby zastępczej, bezrobotnych odbywających szkolenia lub staże organizowane przez inny podmiot niż powiatowy urząd pracy.
3.Osoba, która utraciła na okres krótszy niż 365 dni status bezrobotnego, a w dniu kolejnej rejestracji spełnia warunki do nabycia zasiłku dla bezrobotnych uzyskuje prawo do zasiłku na okres pomniejszony o poprzedni okres pobierania zasiłku oraz o okresy, o których mowa w ust. 4 ustawy.

Prawo do zasiłku dla bezrobotnych w przypadku udokumentowania:
przez bezrobotnego okresu uprawniającego do zasiłku po upływie 7 dni od dnia zarejestrowania się w powiatowym urzędzie pracy, jednak w okresie posiadania statusu bezrobotnego, prawo do zasiłku przysługuje od dnia udokumentowania tego prawa.
.
1. Prawo do zasiłku czasowo nie przysługuje bezrobotnemu, który:
1.odmówił bez uzasadnionej przyczyny propozycji odpowiedniego zatrudnienia, innej pracy zarobkowej, szkolenia, stażu, przygotowania zawodowego w miejscu pracy, wykonywania prac interwencyjnych lub robót publicznych,
2.w okresie 6 miesięcy przed zarejestrowaniem w powiatowym urzędzie pracy rozwiązał stosunek pracy lub stosunek służbowy za wypowiedzeniem albo na mocy porozumienia stron, chyba że porozumienie stron nastąpiło z powodu upadłości, likwidacji pracodawcy lub zmniejszenia zatrudnienia z przyczyn dotyczących zakładu pracy albo rozwiązanie stosunku pracy lub stosunku służbowego za wypowiedzeniem lub na mocy porozumienia stron nastąpiło z powodu zamiany miejsca zamieszkania,
3. w okresie 6 miesięcy przed zarejestrowaniem się w powiatowym urzędzie pracy spowodował rozwiązanie ze swej winy stosunku pracy lub stosunku służbowego bez wypowiedzenia,
4.otrzymał przewidziane w odrębnych przepisach świadczenie w postaci jednorazowego ekwiwalentu pieniężnego za urlop górniczy, jednorazowej odprawy socjalnej, zasiłkowej, pieniężnej po zasiłku socjalnym, jednorazowej odprawy warunkowej lub odprawy pieniężnej bezwarunkowej,
5.otrzymał odszkodowanie za skrócenie okresu wypowiedzenia umowy o pracę,

2. Bezrobotnemu, o którym mowa wyżej, spełniającemu warunki do przyznania prawa do zasiłku, zasiłek ten przysługuje:
•po okresie 90 dni – w przypadku wymienionym w ust. 1 pkt 1,
•po okresie 90 dni od dnia zarejestrowania się w powiatowym urzędzie pracy– w przypadku wymienionym w ust. 1 pkt 2,
•po okresie 180 dni od dnia zarejestrowania się w powiatowym urzędzie pracy- w przypadku wymienionym w ust. 1 pkt 3,
•po upływie okresu, za który otrzymał ekwiwalent, odprawę, odszkodowanie, o których mowa w ust. 1 pkt 4 i 5.

W wyżej wymienionych przypadkach okres pobierania zasiłku ulega skróceniu o czas jego nie przysługiwania.

************
16.02.2012, 14:01
Daria

Daria Błocińska Student,
Politechnika Gdańska

Temat: Prawo do zasiłku dla bezrobotnych a praca na pół etatu.

Czytałam informacje umieszczone na stronie Urzędu Pracy. Umieściłam zapytanie na tym portalu dlatego, że nie wiem jak te informacje interpretować. W ciągu ostatnich 18 miesięcy muszę mieć przepracowane 365 dni za najniższą płacę.
Pracowałam na pół etatu i otrzymywałam najniższą krajową płacę zgodnie z wymiarem czasu pracy, czyli połowę z najniższej krajowej na cały etat. Pracowałam za taką stawkę przez więcej niż 365 dni. To ile wynosi to minimalne wynagrodzenie (...) Zobacz więcej
16.02.2012, 14:22
Sylwia

Sylwia Krajewska Podatki, Księgowość,
Audyt - SENTE

Temat: Prawo do zasiłku dla bezrobotnych a praca na pół etatu.

Daria Błocińska:
Czytałam informacje umieszczone na stronie Urzędu Pracy. Umieściłam zapytanie na tym portalu dlatego, że nie wiem jak te informacje interpretować. W ciągu ostatnich 18 miesięcy muszę mieć przepracowane 365 dni za najniższą płacę.
Pracowałam na pół etatu i otrzymywałam najniższą krajową płacę zgodnie z wymiarem czasu pracy, czyli połowę z najniższej krajowej na cały etat. Pracowałam za taką stawkę przez więcej niż 365 dni. To ile wynosi to minimalne wynagrodzenie za prace??

Minimalne wynagrodzenie w tym roku wynosi 1500 zł, w zeszłym 1386 zł.
W okresie 18 miesięcy przed przyznaniem prawa do zasiłku trzeba mieć przepracowane minimum 12 miesięcy za minimalną płacę. Jeśli zarabiała Pani w zeszłym roku przynajmniej 1.386 zł miesięcznie, to przysługuje prawo do zasiłku, jeśli mniej, to nie.
7.03.2012, 13:49

konto usunięte

Temat: Prawo do zasiłku dla bezrobotnych a praca na pół etatu.

Daria Błocińska:

Nie, musi być minimalna pensja a nie połowa czy inna część minimalnej pensji. Chodzi o uzyskanie kwoty a nie połowy tej kwoty.
7.03.2012, 14:38
Daria

Daria Błocińska Student,
Politechnika Gdańska

Temat: Prawo do zasiłku dla bezrobotnych a praca na pół etatu.

Już wszystko wiem, bardzo dziękuję. A chciałabym się jeszcze dowiedzieć jednej rzeczy. Ponieważ pracowałam 3 dni w tygodniu po 6 h 40 min dziennie, czyli 12 dni w ciągu miesiąca. Zostałam zwolniona i został mi niewykorzystany urlop w wysokości 8 dni. Moja pensja wynosiła połowę najniższego wynagrodzenia, nie wiem dokładnie ile to brutto wynosi, w każdym razie na konto otrzymywałam (już po podniesieniu najniższej krajowej) dokładnie 597,02 zł. Chciałabym się dowiedzieć, ile dodatkowo za niewykorzystany urlop powinnam dostać od pracodawcy? Byłabym niezmiernie wdzięczna za wszelką (...) Zobacz więcej
8.03.2012, 22:54

konto usunięte

Temat: Prawo do zasiłku dla bezrobotnych a praca na pół etatu.

Daria Błocińska:
Już wszystko wiem, bardzo dziękuję. A chciałabym się jeszcze dowiedzieć jednej rzeczy. Ponieważ pracowałam 3 dni w tygodniu po 6 h 40 min dziennie, czyli 12 dni w ciągu miesiąca. Zostałam zwolniona i został mi niewykorzystany urlop w wysokości 8 dni. Moja pensja wynosiła połowę najniższego wynagrodzenia, nie wiem dokładnie ile to brutto wynosi, w każdym razie na konto otrzymywałam (już po podniesieniu najniższej krajowej) dokładnie 597,02 zł. Chciałabym się dowiedzieć, ile dodatkowo za niewykorzystany urlop powinnam dostać od pracodawcy? Byłabym niezmiernie wdzięczna za wszelką pomoc.
Pozdrawiam!

Tu policzysz brutto: http://www.moja-pensja.pl/kalkulator-kosztow-pracodawcy
Tu zapytaj o urlop: http://www.goldenline.pl/forum/prawo-pracy-i-ubezpiecz...
8.03.2012, 23:06
Daria

Daria Błocińska Student,
Politechnika Gdańska

Temat: Prawo do zasiłku dla bezrobotnych a praca na pół etatu.

Dziękuję!
8.03.2012, 23:16

Temat: Prawo do zasiłku dla bezrobotnych a praca na pół etatu.

jeżeli pracowałam przez rok czasu na umowę o prace i moje wynagrodzenie nie wynosiło minimalnej netto a w tym samym czasie pracowałam na zlecenie ale u innego pracodawcy tylko że przez 7 miesięcy a netto było wyższe od minimalnej to doliczy mi to do zasiłku i czy mi on w takiej sytuacji przysługuje dziekuję za (...) Zobacz więcej
27.09.2012, 10:33

konto usunięte

Temat: Prawo do zasiłku dla bezrobotnych a praca na pół etatu.

Przeczytaj to co koleżanka zacytowała ze strony urzędu pracy.....Edyta I. edytował(a) ten post dnia 27.09.12 o godzinie 22:23
27.09.2012, 22:21

Następna dyskusja:

zasiłek dla bezrobotnych
Zobacz dyskusje w grupie Bezpłatne Porady Prawne Forum Prawne

Aktualne tematy

Zobacz o czym się teraz dyskutuje

Problemy i porady

Znajdź odpowiedzi na swoje pytania

Wyślij zaproszenie do