Izabela

Izabela Kałużna działalność gosp

Temat: bancassurance- praca magisterska

Witam!
Chcę napisać pracę na temat bancassurance ale nie mogę dogadac się zbytnio z promotorem odnośnie problemu badawczego, jaki mogłabym poruszyć w tej pracy, a i materiały jakieś przydałyby się.
Jeżeli mielibyście jakiś pomysł na problem badawczy czy materiały albo artykuły o tej tematyce to proszę o kontakt. Bardzo chciałabym skorzystać z waszej wiedzy.
Mój email kaluznaiza@wp.pl.
Z góry dziękuje za pomoc.Izabela Kałużna edytował(a) ten post dnia 17.02.09 o godzinie 08:29
16.02.2009, 22:10

konto usunięte

Temat: bancassurance- praca magisterska

Witam serdecznie, ja również postanowiłam podjąć się pisania pracy mgr z zakresu bancassurance, a dokładniej o marketingu bezpośrednim (kanał direct) w sprzedaży produktów bankowo-ubezpieczeniowych. Będę wdzięczna za wszelkie wskazówki, przydatne materiały etc. --> @: wagmal@wp.pl
Z góry (...) Zobacz więcej
19.05.2009, 16:59
Urszula

Urszula Medyńska Mogę nauczyć się
wszystkiego pytanie
czy chce..

Temat: bancassurance- praca magisterska

Witam, ja także pisze prace odnośnie Bancasuurance, dokładny temat brzmi "bancassurance w Polsce i wybranych krajach europejskich w latach 2004-2010" prosze po podpowiedź jaki dokładny mógłby byc Państwa zdaniem problem badawczy pracy, mam pewne własne sugestie ale wciąż wydaje mi sie że moja rozważania prowadza do nikąd. Moj mail to uleczka001 (...) Zobacz więcej
1.09.2009, 15:23
Grzegorz

Grzegorz Lenkiewicz Szkolenia z zakresu
Finansów/Ubezpieczeń
/Prawa

Temat: bancassurance- praca magisterska

Witam. Może coś związanego z zagadnieniem sprzedaży produktów bancassurance przez call center - jak sprzedać produkt przez telefon aby umowa była prawomocna. To dość ciekawy temat i ma czasie. Niesie wiele kontrowersji i w niedługim czasie powinno byc o im głośno to bolączka (...) Zobacz więcej
9.07.2010, 13:14
Jakub

Jakub Ł. Kierownik ds.
Produktów
Ubezpieczeniowych

Temat: bancassurance- praca magisterska

Ustosunkowując się do powyższej wypowiedzi odnośnie przystępowania klienta do ubezpieczenia podczas rozmowy telefonicznej to w przypadku banku możemy tutaj rozróżnić sprzedaż in-bound, która ma miejsce w sytuacji, gdy klient dzwoni w sprawie np. aktywacji karty kredytowej. Jak i out-bound, gdzie, inicjatorem procesu jest bank kontaktując się bezpośredni z klientem.
Przystąpienie klienta w jednej z wymienionych form sprzedaży nosi miano umowy zawieranej na odległość. Rozwiązanie takie jest regulowane przepisami kodeksu cywilnego oraz przepisami ustawy o ochronie niektórych praw konsumentów, która w artykule 6, mówi: ” Umowy zawierane z konsumentem bez jednoczesnej obecności obu stron, przy wykorzystaniu środków porozumiewania się na odległość, w szczególności (…), telefonu, radia, telewizji, automatycznego urządzenia wywołującego, wizjofonu, wideotekstu, poczty elektronicznej, telefaksu, są umowami na odległość, jeżeli kontrahentem konsumenta jest przedsiębiorca, który w taki sposób zorganizował swoją działalność” .
Aby oświadczenia stron były wiążące bank jest zobowiązany przed zawarciem takiej umowy powiadomić konsumenta o szeregu istotnych cechach oferowanej usługi:
 nazwie instytucji, adresie siedziby oraz organie, który zarejestrował działalność gospodarczą przedsiębiorcy, a także numerze, pod którym przedsiębiorca został zarejestrowany,
 istotnych właściwościach świadczenia i jego przedmiotu,
 cenie lub wynagrodzeniu obejmujących wszystkie ich składniki,
 zasadach zapłaty ceny lub wynagrodzenia,
 kosztach oraz terminie,
 prawie odstąpienia od umowy w terminie dziesięciu dni, ze wskazaniem wyjątków, o których mowa w art. 10 ust. 3,
 kosztach wynikających z korzystania ze środków porozumiewania się na odległość, jeżeli są one skalkulowane inaczej niż wedle normalnej taryfy,
 terminie, w jakim oferta lub informacja o cenie albo wynagrodzeniu mają charakter wiążący,
 minimalnym okresie, na jaki ma być zawarta umowa o świadczenia ciągłe lub okresowe,
 miejscu i sposobie składania reklamacji,
 prawie wypowiedzenia umowy, o którym mowa w art. 8 ust. 3.

Ponadto instytucje finansowe muszą stosować się do Prawa Bankowego, gdzie Art.7.1 stanowi: „Oświadczenia woli składane w związku z dokonywaniem czynności bankowych mogą być wyrażone za pomocą elektronicznych nośników informacji. Związane z czynnościami bankowymi dokumenty mogą być sporządzane za pomocą elektronicznych nośników informacji, jeżeli dokumenty te zostaną w sposób należyty utrwalone i zabezpieczone.” Oznacza to, że każda rozmowa, w której klient wyraził zgodę na ubezpieczenie musi być rejestrowana i przechowywana przez okres 10lat. Kwestia poruszana powyżej posiada również regulacje w ustawie o działalności ubezpieczeniowej z dnia 22 maja 2003 r. (Dz. U. Nr 124, poz. 1151, z późn. zm.), gdzie w art. 26 ust. 1 zdanie pierwsze oznajmia.: „Dokumenty związane z zawieraniem
i wykonywaniem umów ubezpieczenia mogą być sporządzane na informatycznych nośnikach danych (uprzednio: „na elektronicznych nośnikach informacji”), jeżeli będą w sposób należyty utworzone, utrwalone, przechowywane i zabezpieczone.”

Dlatego nie obierał bym tej tematyki jako problem badawczy. Moim zdaniem zagadnienia które można określić jak problematyczne to:

1. Oferta banku nie powinna wiązać się z przymusem ubezpieczenia, a jedynie stanowić zachętę do nabycia dodatkowego produktu ubezpieczeniowego.

Art. 70 ust. 2 Prawa Bankowego zezwala Bankowi, aby uzależnił udzielenie kredytu osobie, która nie ma zdolności kredytowej od ustanowienia szczególnego sposobu zabezpieczenia spłaty kredytu np. przystąpienia lub zawarcia konkretnej umowy ubezpieczenia. Natomiast uzależnienie udzielenia kredytu przez bank od zawarcia umowy ubezpieczenia może zostać uznane za nieuczciwą praktykę rynkową w rozumieniu art. 3853 pkt 7 Kodeksu Cywilnego – w doktrynie uznaje się jednak, że istnieje bezpośredni związek pomiędzy umową kredytu, a umową go ubezpieczającą.

2. Wymóg zawarcia umowy ubezpieczenia z konkretnym zakładem ubezpieczeń.

Może być uznany za naruszenie art. 15 ust. 1 pkt 5 Ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji tj. działanie mające na celu wymuszenie na Kredytobiorcy wyboru określonego ubezpieczyciela jako kontrahenta.

3. Problem rezygnacji ubezpieczonego z ochrony – w umowach grupowego ubezpieczenia na cudzy rachunek

Zgodnie z art. 812 § 4 Kodeksu Cywilnego prawo do odstąpienia od umowy ubezpieczenia przysługuje wyłącznie Bankowi jako Ubezpieczającemu. Natomiast zgodnie z art. 830 Kodeksu Cywilnego w przypadku  ubezpieczeń osobowych Bankowi jako Ubezpieczającemu przysługuje prawo do wypowiedzenia umowy w każdym czasie z zachowaniem terminu określonego w umowie lub ogólnych warunkach ubezpieczenia, a w razie jego braku - ze skutkiem natychmiastowym.

Mam nadzieję, że byłem pomocny. Powodzenia przy (...) Zobacz więcej
1.08.2010, 12:10
Łukasz

Łukasz Super Student, Wyższa
Szkoła
Ekonomiczno-Informat
yczna w Warszawie

Temat: bancassurance- praca magisterska

Witam, ja również piszę pracę na temat bancassurance, skupię się głównie na nieruchomościach jednak będę bardzo wdzięczny za wszelkie materiały pomocnicze. mój mail: super_zielonka@o2 (...) Zobacz więcej
16.11.2010, 11:06

Następna dyskusja:

Ryzyko w bancassurance - pr...
Zobacz dyskusje w grupie bancassurance

Aktualne tematy

Zobacz o czym się teraz dyskutuje

Problemy i porady

Znajdź odpowiedzi na swoje pytania

Wyślij zaproszenie do