konto usunięte

Temat: rachunkowośc związku zawodowego bez prowadzenia...

Czy związek zawodowy, nie prowadzący działalności gospodarczej może stosować uproszczone zasady rachunkowości czy też zmuszony jesto do prowadzenia pełnej rachunkowości?

Czy ktoś z Państwa orientuje się jaki jest koszt prowadzenia (...) Zobacz więcej
24.03.2010, 08:59
Barbara

Barbara J. medyk/dziennikarz -
hobbysta/działacz
związkowy

Temat: rachunkowośc związku zawodowego bez prowadzenia...

Zgodnie z ustawą o podatku dochodowym od osób prawnych wszystkie organizacje związkowe posiadające osobowość prawną podlegają obowiązkowi podatkowemu, tzn.:
1. Są zobowiązane do prowadzenia, co najmniej uproszczonej ewidencji rachunkowej zgodnej z ustawą o rachunkowości w sposób zapewniający ustalenie wysokości dochodu { straty}, i ewentualnie opodatkowania i należnego podatku – art.9 ust.1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych {Dz.U. Nr 106 z 1993 poz.482 z późniejszymi zm.} To zobowiązanie organizacji związkowych zgodne jest z rozp. Min.Fin. Z 15.11.2001 w sprawie szczególnych zasad rachunkowości dla niektórych jednostek. Powyższe rozporządzenie pozwala na duże uproszczenie księgowań.
2. Są zobowiązane bez wezwania składać rocznie CIT-8 o wysokości osiągniętego dochodu za dany rok podatkowy do 31.03. następnego roku. Organizacje związkowe, mogą występować z wnioskiem na piśmie do urzędu skarbowego zgodnie ze swoją siedzibą w przypadku konieczności odroczenia niektórych terminów przewidzianych w przepisach podatkowych np. Złożenia CIT-8, bilansu, rachunku wyników i informacji dodatkowej.
Głównym celem działalności organizacji związkowych jest działalność statutowa a nie działalność gospodarcza. Utrzymują się one ze składek swoich członków. Z.O.Z. te, które nie prowadzą działalności gospodarczej – zgodnie z rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 15.11.2001 Dz.U. Nr 137 poz. 1539 w ograniczonym zakresie stosują przepisy o rachunkowości obowiązujące od 01.01.1995. Organizacji związkowych nie dotyczą w pełnym zakresie obowiązki ustawowe zawarte w rozdz.5 o sprawozdaniach finansowych jednostek.. Prowadzą one księgi rachunkowe na podstawie przepisów o rachunkowości z uwzględnieniem wyżej podanego rozporządzenia zezwalającego na dosyć znaczne uproszczenia w prowadzeniu rachunkowości. Przewodniczący Z.O.Z. stosując przepisy ustawy i rozporządzenia oraz uwzględniając specyfikę działalności danej jednostki ustala zakładowy plan kont, przy czym przyjęte zasady muszą być zgodne z obowiązującymi przepisami i mają zapewnić dane niezbędne do sporządzenia sprawozdania finansowego, analizy wewnętrznej i kontroli – w formie i ze szczegółowością wymaganą przepisami rozporządzenia.

Wszystkie świadczenia wynikające z realizacji zadań statutowych, jak też i wydatki mające charakter kosztów administracyjnych traktuje się jako koszty działalności. Koszty powyższe są kosztami uzyskania przychodu. Nie dotyczy to jednak kosztów służących finansowaniu działalności gospodarczej w części przynoszącej stratę na tej działalności, jak również wnoszonych różnego rodzaju opłat karnych.

Przychodami natomiast są środki pieniężne i inne aktywa finansowe, w tym pochodzące ze składek członkowskich, darowizn, spadków, zapisów, kwoty należne ze sprzedaży składników majątku, odszkodowania oraz dotacje, subwencje i przychody finansowe.
Na fundusz statutowy zalicza się nadwyżkę za dany rok obrotowy w/w przychodów nad kosztami.
Można też tę nadwyżkę – zysk – zaliczyć do przychodów roku następnego.
Inne niż wymienione wypłaty z funduszy związków zawodowych podlegają opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych. Należy jednak zaznaczyć, że w takim przypadku związki zawodowe nie są płatnikami podatku dochodowego od osób fizycznych, a więc nie ciąży na nich obowiązek pobrania zaliczki i odprowadzenia jej na konto właściwego urzędu skarbowego. Członkowie związku powinni jednak w zeznaniu rocznym wykazać te kwoty, na podstawie sporządzonej przez Z.O.Z. PIT-8 C, jako przychód podlegający opodatkowaniu podatkiem dochodowym.

Sprawozdanie Finansowe sporządza organizacja związkowa w terminie nie późniejszym niż 3 miesiące od dnia bilansowego. Dniem bilansowym jest dzień kończący rok obrotowy – 31 grudnia lub dzień zakończenia działalności Z.O.Z.

Sprawozdanie finansowe jednostki składa się z:
• Bilansu , który powinien zawierać aktywa i pasywa na dzień zamknięcia ksiąg rachunkowych poprzedniego oraz bieżącego roku obrotowego
• rachunku zysków i strat , który obejmuje przychody i koszty oraz zyski i straty za poprzedni i bieżący rok obrotowy
• informację dodatkową, która powinna zawierać informacje i wyjaśnienia nie objęte bilansem i rachunkiem wyników, a niezbędne do oceny gospodarki finansowej jednostki.

Należy zaznaczyć, cna podstawie art.17 ust.1 pkt 39 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, co należy uwzględnić w deklaracji podatkowej CIT.
Więc:
Zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt. 39 ustawy z dnia 15 lutego 1992r. o podatku dochodowym od osób prawnych /tekst jednolity Dz. U. z 2000r Nr 54, poz. 654 z póź. zmianami/ wolne od podatku dochodowego są dochody związków zawodowych, społeczno- zawodowych organizacji rolniczych, organizacji pracodawców i partii politycznych działających na podstawie odrębnych ustaw - w części przeznaczonej na cele statutowe, z wyłączeniem działalności gospodarczej. Zwolnienie zawarte w tym przepisie jest zwolnieniem warunkowym, czyli uzyskane dochody muszą być przeznaczone wyłącznie na cele tej preferowanej przez ustawodawcę działalności statutowej. W związku z uchwałą Komisji Zakładowej o przeznaczeniu tych dochodów na cele statutowe organizacji związkowej zostały zachowane przesłanki wynikające z cytowanego powyżej przepisu. Uzyskiwanie tych dochodów nie zmienia również sposobu rozliczania się z urzędem skarbowym. Zgodnie z art. 25 ust. 5 w/w ustawy z dnia 15 lutego 1992r. /tekst jednolity Dz. U. z 2000r. Nr 54, poz. 654 z póź. zmianami/ - jeżeli podatnik, który uzyskuje dochody wolne od podatku dochodowego od osób prawnych na podstawie art. 17 ust1 złoży właściwemu naczelnikowi urzędu skarbowego w formie pisemnej oświadczenie, że:
nie osiąga dochodów wynikających z art. 17 ust.1a pkt.1 tj. z działalności polegającej na wytwarzaniu wyrobów przemysłu elektronicznego, paliwowego, tytoniowego, spirytusowego, winiarskiego, piwowarskiego, a także pozostałych wyrobów alkoholowych o zawartości alkoholu powyżej 1,5 procent oraz wyrobów z metali szlachetnych albo z udziałem tych metali lub dochodów uzyskanych z handlu tymi wyrobami - jest zwolniony z obowiązku składania deklaracji miesięcznych CIT-2 od dnia złożenia tego oświadczenia. Komisja Zakładowa ma jednak na podstawie art. 27 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych obowiązek złożenia zeznania według ustalonego wzoru. o wysokości dochodu /straty/ osiągniętego w roku podatkowym- do końca trzeciego miesiąca roku następnego.

W świetle przedstawionego powyżej stanu prawnego Komisja Zakładowa korzysta ze zwolnienia dochodów wynikającego z art. 17 ust.1 pkt 39 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych. Nie ma obowiązku składania deklaracji miesięcznych CIT-2 po spełnieniu warunków wynikających z art. 25 ust. 5. Natomiast po zakończeniu roku podatkowego składa w urzędzie skarbowym zeznanie CIT-8 w obowiązującym terminie.
Reasumując:
W związku z powyższym CIT 8 trzeba rocznie składać wraz z dokumentacją, czyli bilans,
rachunek zysków i strat i informacja dodatkowa. Co do ksiąg, to uproszczenia
w tej materii są mniejsze, księgi maja być a jak juz są to musza spełniać
odpowiednie zasady określone w ustawie o rachunkowości i innych przepisach.
Fakt ze związek nie będzie osiągał dochodów innych oprócz statutowych sprawia
ze nie ma potrzeby rozbudowy takiego planu kont i wielu ewidencji, które są
wymagane w działalności gospodarczej.

Pomoc:
D.1.Przychody rubr.27
Wszystkie przychody + stan środków na koniec roku sprawozdawczego (z sprawozdania finansowego)
rubr.30 suma kwot (27+28+29)
D.2. Koszty uzyskania przychodów rubr.31
Wszystkie wydatki (z sprawozdania finansowego)
rubr.34 suma kwot (31+32+33)
D.3. Dochód / strata rubr.35
Przychody (rubr.30 minus rubr.34)
E.1. Dochody (przychody) wolne i odliczenia
Tutaj należy postępować zgodnie z wypełnionym PIT-8/0
B.1. rubr.8 kwota z rubr.38 (PIT-8)
rubr.20 kwota z rubr.8
kwotę z rubr.20 wpisujemy do rubr. 40 (PIT-8)
rubr.41 wpisujemy 0,00
rubr.45 wpisujemy 0,00
rubr.49 wpisujemy 0,00
rubr.52 wpisujemy 0,00
rubr.64 wpisujemy 0,00
Polecam pobrać druki IPS wypełniając rubr. 30 i 34 PIT-8 program sam resztę wyliczy to samo w PIT-8/0 wypełniając rubr.20 program też sam wyliczy. Ponadto polecam uważnie czytać poszczególne rubryki.Basia Jas edytował(a) ten post dnia 29.03.10 o godzinie 01:11
29.03.2010, 01:10
Ilona

Ilona M. Nic na pół
gwizdka....

Temat: rachunkowośc związku zawodowego bez prowadzenia...

Witam
Mam jedno pytanie uzupełniające.

Czy Zarząd powinien sporządzić sprawozdanie z działalności Zarządu czy jest to nieobowiązkowe.
To samo się tyczy wprowadzenia do sprawozdania - w organizacjach prowadzących pełne księgi rachunkowe zgodnie z ustawa o rachunkowości jest taki punkt.
Czy stosując przepisy Rozporządzenia mogę nie robić wprowadzenia do sprawozdania.

I ewentualnie potem kto zatwierdza i pospisuje sprawozdanie, zawsze mi sie wydalało ze cały zarząd a tu miałam ostatnio dyskusję gorąca ze znajomymi gdzie u nich sprawozdania zarządu w ogóle sie nie obi i nie robiło i sprawozdanie finansowe podpisuje wyłącznie prezes Zarządu.

Ps
Dziękuje za wyczerpującą odpowiedz, nawet księgowi praktycy az takich szczegółów nie podają (...) Zobacz więcej
11.06.2011, 10:36Zobacz dyskusje w grupie Stowarzyszenie Księgowych w Polsce SKwP

Aktualne tematy

Zobacz o czym się teraz dyskutuje

Problemy i porady

Znajdź odpowiedzi na swoje pytania

Wyślij zaproszenie do