Kuba

Kuba C Graphic Designer |
Freelance Art
Director

Temat: OpenOffice dla firmy , darmowy?

Czy ktoś wie jak wygląda sprawa z instalacją programu Open Office w firmie. Słyszałem że były sytuacje kiedy za korzystanie z programu sprawa trafiła do sądu. Prosze (...) Zobacz więcej
22.05.2008, 13:32

Temat: OpenOffice dla firmy , darmowy?

Mozna korzystać z OpenOffice.org oraz innych programów Open Source w firmie bez żadnych opłat. Urząd Skarbowy nie będzie się niczeo czepiał.

Interpretacje Izb i Urzędów Skarbowych

DV/443-11/05
2005.03.16
Drugi Urząd Skarbowy w Gdańsku

Pytanie podatnika

Na komputerze firmowym podatnik zamierza zainstalować bezpłatne oprogramowanie komputerowe rozprowadzane na licencjach freeware, GNU-GPL (Open Source), adware itp. Podatnik zapytuje, czy w tej sytuacji obowiązany jest naliczyć podatek od towarów i usług. Pytanie podatnika dotyczy trzech elementów:

1) alternatywnych do MS Windows systemów operacyjnych np. Linux,
2) pakietów programów narzędziowych np. Open Office,
3) programów narzędziowych na licencji freeware, typowo do prowadzenia działalności np. do wystawiania faktur, księgowania itp., (Fit FAKTURA, Fakturka, Vatowiec, Płatnik etc.).

POSTANOWIENIE

Na podstawie art. 14 a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29.08.1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 z późn. zm.) po rozpatrzeniu wniosku podatnika z dnia 10.01.2005 r. (data wpływu do urzędu 19.01.2005 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w sprawie opodatkowania podatkiem VAT bezpłatnego oprogramowania komputerowego rozprowadzanego na licencjach freeware, GNU-GPL (Open Source), adware itp., które ma być zainstalowane na komputerze, który podatnik zamierza kupić na firmę stwierdzam, że: stanowisko przedstawione w tym wniosku jest prawidłowe w odniesieniu do opisanego stanu faktycznego.

UZASADNIENIE

Pismem z dnia 10.01.2005 r., uzupełnionym pismem z dnia 23.02.2005 r. podatnik wystąpił do tut. organu podatkowego o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania przepisów ustawy o podatku od towarów i usług w następującym stanie faktycznym:

Na komputerze firmowym podatnik zamierza zainstalować bezpłatne oprogramowanie komputerowe rozprowadzane na licencjach freeware, GNU-GPL (Open Source), adware itp.

Podatnik zapytuje, czy w tej sytuacji obowiązany jest naliczyć podatek od towarów i usług. Pytanie podatnika dotyczy trzech elementów:

1) alternatywnych do MS Windows systemów operacyjnych np. Linux,
2) pakietów programów narzędziowych np. Open Office,
3) programów narzędziowych na licencji freeware, typowo do prowadzenia działalności np. do wystawiania faktur, księgowania itp., (Fit FAKTURA, Fakturka, Vatowiec, Płatnik etc.).

Zdaniem podatnika podatek jest nienależny, ponieważ jest to darmowe oprogramowanie i takie ma być z podstawowego założenia przy jego tworzeniu. W przypadku oprogramowania typu adware, program jest środkiem do uzyskania zysków w inny sposób np. od reklamodawców za wyświetlanie reklam użytkownikom podczas pracy programu.

Biorąc pod uwagę opisany stan faktyczny należy stwierdzić, że:

Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11.03.2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 z późn. zm.) opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlega m.in. odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług. Przez świadczenie usług należy rozumieć każde świadczenie, które nie stanowi dostawy towarów (art. 8 ust. 1 ustawy).

Nieodpłatne świadczenie usług związane z prowadzonym przedsiębiorstwem, nie podlega opodatkowaniu podatkiem VAT. Powyższe wynika z art. 8 ust. 2 ustawy o VAT, który do definicji "odpłatnego świadczenia usług" zalicza wyłącznie nieodpłatne świadczenie usług, które nie są związane z prowadzeniem przedsiębiorstwa.

Zgodnie z art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 11.03.2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535) podatnikami są osoby prawne, jednostki organizacyjne nie mające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą, bez względu na cel lub rezultat takiej działalności.

Według definicji ustawowej zawartej w art. 15 ust. 2 ustawy działalność gospodarcza obejmuje wszelką działalność producentów, handlowców lub usługodawców, w tym podmiotów pozyskujących zasoby naturalne oraz rolników, a także działalność osób wykonujących wolne zawody, również wówczas, gdy czynność została wykonana jednorazowo w okolicznościach wskazujących na zamiar wykonywania czynności w sposób częstotliwy. Działalność gospodarcza obejmuje również czynności polegające na wykorzystaniu towarów lub wartości niematerialnych i prawnych w sposób ciągły dla celów zarobkowych.

Z przytoczonych wyżej przepisów wynika, że w przypadku świadczenia usług przez polskiego podatnika dla polskiego nabywcy, ewentualny obowiązek podatkowy ciąży na podmiocie świadczącym usługę, a nie na jej beneficjencie.

Na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 4 i art. 2 pkt 9 ustawy o VAT usługobiorca będzie podatnikiem podatku VAT na zasadzie importu usług w przypadku, gdy usługi świadczone są przez podatników posiadających siedzibę lub miejsce zamieszkania albo pobytu poza terytorium kraju. Opodatkowaniu podlegać będą jednak tylko usługi świadczone odpłatnie, co wynika z art. 29 ust. 17 ustawy o VAT, zgodnie z którym podstawą opodatkowania w imporcie usług jest kwota, którą usługobiorca obowiązany jest zapłacić, z wyjątkiem gdy na podstawie odrębnych przepisów wartość usługi zwiększa wartość celną importowanego towaru albo w przypadku gdy podatek został rozliczony przez usługodawcę.

W świetle ww. przepisów na podmiocie korzystającym z nieodpłatnego oprogramowania komputerowego nie ciąży obowiązek podatkowy w podatku od towarów i usług.

źródło: http://podatki.pl/interpretacje/0026592.txt?ind=002659...
22.05.2008, 16:25
Kuba

Kuba C Graphic Designer |
Freelance Art
Director

Temat: OpenOffice dla firmy , darmowy?

Dziękuje za (...) Zobacz więcej
22.05.2008, 19:16
Damian

Damian Michalski Audytor legalności
oprogramowania

Temat: OpenOffice dla firmy , darmowy?

Ja ze swojej strony jak audytor legalności oprogramowania powieram post przedmówcy. Używanie oprogramowania Open w firmach nie jest zabronione. Warto natomiast czytać licencje czy program nie jest czas darmowy ale tylko do użytku domowego.
10.09.2008, 14:58

Następna dyskusja:

Open source POS (Point of S...
Przeglądaj dyskusje w tej grupie

Setki wypowiedzi

Zobacz o czym się teraz dyskutuje

Pytania i odpowiedzi

Znajdź odpowiedź na swoje pytanie

Wyślij zaproszenie do