Bogdan Kobrzyński

Bogdan Kobrzyński

Ekspert, PKO Bank Polski

Warszawa, mazowieckie

Podsumowanie

  • Bankowość internetowa
  • Rozwój produktu
  • Project Management
  • Projekty
  • Bankowość mobilna
W bankowości od 2001 roku.

Doświadczenie w obszarach:
- bankowość internetowa
- call center
- project i product management
Ekspert w Wydziale Rozwoju Produktów i Usług (Departament Rozwoju Bankowości Elektronicznej)

PKO Bank Polski

od grudnia 2010 (od 3 lat i 5 miesięcy)
- Tworzenie produktów Inteligo począwszy od koncepcji do uruchomienia produktu/projektu na produkcji (menedżer produktów/kierownik projektu), z uwzględnieniem sprzedaży wiązanej, z udziałem właściwych departamentów współpracujących, stosownie do ich odpowiedzialności za kształtowanie danego zakresu funkcjonowania Banku, w tym przygotowanie: Koncepcji produktu oraz koordynowanie wykonywanych zadań na poszczególnych etapach realizacji projektu przez komórki współuczestniczące w projekcie w celu wdrożenia produktu w określonym terminie, innych rozwiązań, określonych w koncepcji produktu, w tym w szczególności: skoordynowanie przygotowania właściwych specyfikacji dla zmian systemowych, wymagań informacyjnych i ewidencyjnych, warunków cenowych, rentowności produktu, szkoleń oraz działań marketingowych,
- Opracowywanie projektów i procesów dotyczących produktów Inteligo, z uwzględnieniem optymalizacji sprzedaży i obsługi,
- Dokonywanie analiz opłacalności nowych i istniejących produktów Inteligo,
- Przygotowanie oferty cenowej produktów Inteligo,
- Inicjowanie, określanie założeń merytorycznych do opracowywania nowych lub modyfikacji istniejących aplikacji informatycznych związanych z produktami i usługami Inteligo oraz procesami ich obsługi, akceptowanie nowych lub zmodyfikowanych aplikacji pod kątem ich zgodności z założeniami,
- Kontrolowanie i dokumentowanie procesu zmian do aplikacji, których dysponentem jest Departament,
- Ustalanie propozycji szkoleń pracowników Banku w zakresie obsługi produktów Inteligo
Zastępca Naczelnika w Wydziale Monitorowania Operacyjnego

PKO Bank Polski SA - Pion Bankowości Elektronicznej (Centrum Bankowości Elektronicznej Inteligo)

marzec 2006 - listopad 2010 (przez 4 lata i 9 miesięcy)
- Monitorowanie bezpieczeństwa i ryzyka operacyjnego
- Monitorowanie komórek organizacyjnych w zakresie określonym w procedurach wewnętrznych
- Współtworzenie i wdrażanie procedur wewnętrznych
- Realizacja zagadnień związanych z przeciwdziałaniem praniu pieniędzy i finansowania terroryzmu
- Współpraca z organami ścigania (składanie zeznań oraz przygotowywanie i przekazywanie dokumentacji uprawnionym organom, prowadzenie korespondencji z instytucjami zewnętrznymi)
- Planowanie, organizowanie pracy oraz kontrolowanie prawidłowości realizacji zadań Wydziału

wystawiono 2 września 2007

Bogdan Kobrzyński - jako współpracownik - dał się poznać jako osoba zaangażowana w pracę, dokładna, ambitna. Chętnie wykorzystuje możliwe szanse, żeby podnieść swoje kwalifikacje. Jest osobą, z którą bardzo dobrze układa się współpraca: służy pomocą, dzieli się nabytą wiedzą. Doprowadza do końca powierzone zadania.
Justyna P. Justyna P. , współpracownik
Specjalista ds. Kontroli Jakości / Specjalista ds. Kontroli Operacji

Bankgesellschaft Berlin (Polska) S.A. / PKO Bank Polski (Centrum Bankowości Elektronicznej Inteligo)

marzec 2002 - luty 2006 (przez 4 lata)
- Kontrola funkcjonalna obejmująca czynności wykonywane przez pracowników na podstawie przyjętych procedur oraz dbanie o najwyższą jakość usług świadczonych przez Centrum Bankowości Elektronicznej
- minimalizowanie ryzyka operacyjnego
Starszy Konsultant

Bankgesellschaft Berlin (Polska) S.A.

wrzesień 2001 - luty 2002 (przez 6 miesięcy)
Pełnienie funkcji kierownika zmiany w call center
Konsultant

Bankgesellschaft Berlin (Polska) S.A.

marzec 2001 - sierpień 2001 (przez 6 miesięcy)
Kompleksowa obsługa klientów Konta Inteligo

Edukacja

Project Management, studia podyplomowe

Szkoła Główna Handlowa w Warszawie

od marzec 2014 (od 2 miesięcy)
Podyplomowe Studium Audytu, Kontroli Finansowej i Rachunkowości, studia podyplomowe

Szkoła Główna Handlowa w Warszawie

październik 2007 - czerwiec 2008 (przez 9 miesięcy)
finanse i bankowość, magisterskie

Akademia Finansów w Warszawie

wrzesień 2004 - czerwiec 2006 (przez 1 rok i 9 miesięcy)
finanse przedsiębiorstw i bankowość, licencjackie

Lubelska Szkoła Biznesu - Szkoła Wyższa

luty 2001 - marzec 2004 (przez 3 lata i 2 miesiące)

Informacje dodatkowe

Przebyte kursy

- Berndson – Sztuka przygotowania prezentacji i przedstawienia ich na forum publicznym
- Select Training – Zarządzenie czasem
- Instytut Rozwoju Biznesu – Zarządzanie stresem
- Warszawski Instytut Bankowości – Ochrona danych osobowych i tajemnica bankowa
- Warszawski Instytut Bankowości/Centrum Prawa Bankowego i Informacji –
Przeciwdziałanie praniu pieniędzy – obowiązki instytucji finansowej
- Zakład Systemów Jakości i Zarządzania – System zarządzania bezpieczeństwem informacji zgodnie z PN-ISO/IEC 27001
- Związek Banków Polskich – certyfikat potwierdzający znajomość standardów kwalifikacyjnych w bankowości

Hobby

podróże
fotografia
nowe technologie
karty płatnicze
telefonia mobilna

Grupy