Artur Łazowy

Artur Łazowy

prezes, Stowarzyszenia Inicjatyw Społecznych EFFATA

64-920, Piła, W. Witosa 26, wielkopolskie

Podsumowanie

  prezes

  Stowarzyszenia Inicjatyw Społecznych EFFATA

  od września 1995 (od 18 lat i 8 miesięcy)
  MISJA:

  effata... zapamiętajcie dobrze effata....otwórzcie wasze serca i umysły
  na dobro i miłość....


  Stowarzyszenie Inicjatyw Społecznych EFFATA jest organizacją non profit, działającą od 1996 roku.
  Stowarzyszenie zgodnie z celami statutowymi:

  * propaguje zdrowy i aktywny model życia,
  * zajmuje się profilaktykš patologii społecznej,
  * wspiera mechanizmy demokratyczne w środowisku lokalnym, zwłaszcza wśród młodzieży poprzez rozwój postaw obywatelskich i działania na rzecz zwiększenia udziału społeczeństwa w życiu publicznym,
  * działa na rzecz ochrony środowiska naturalnego,
  * inspiruje społeczeństwo do podejmowania działalności gospodarczej,
  * działa na rzecz zniesienia obowišzkowej służby wojskowej i zastąpienia jej armią zawodową.


  Stowarzyszenie Inicjatyw Społecznych EFFATA opiera swoją działalność na pracy społecznej członków.
  Celem Stowarzyszenia jest: Propagowanie zdrowego i aktywnego modelu życia. Profilaktyka patologii społecznej. Pobudzanie rozwoju postaw obywatelskich. Działanie na rzecz zwiększenia udziału społeczeństwa w życiu publicznym. Wspieranie działań środowisk lokalnych, wzmacniających mechanizmy demokratyczne. Stymulowanie i wspieranie zachowań demokratycznych w środowiskach młodzieżowych. Działania na rzecz ochrony środowiska naturalnego. Inspirowanie społeczeństwa do podejmowania działalności gospodarczej. Działania na rzecz zniesienia obowiązkowej służby wojskowej i zastąpienia jej armią zawodową.
  SIS EFFATA to organizacja pozarządowa, działająca na rzecz ochrony środowiska naturalnego. Organizacja koncentruje swoje działania na najbardziej istotnych, zagrożeniach dla bioróżnorodności i środowiska naturalnego. SIS EFFATA przeciwstawia się niszczeniu środowiska naturalnego, których celem jest zwrócenie uwagi opinii publicznej na przypadki niszczenia Ziemi, istotne problemy ekologiczne, a także wskazanie odpowiedzialnych za taki stan rzeczy. Działalność życiowa i gospodarcza człowieka wywiera niewątpliwy wpływ na jakość środowiska. Powstające zagrożenia środowiska powodują negatywne skutki dla ludzi i ekosystemów. Zasięg występowania tych zagrożeń, ich natężenie lub kumulacja na pewnych obszarach upoważnia do określenia ich mianem ekologicznych problemów.
  Powołanie SIS EFFATA jest odpowiedzią na niewystarczającą ochronę przyrody. Celem stowarzyszenia jest podniesienie świadomości ekologicznej społeczeństwa, gdyż edukacja ta jest najważniejszym instrumentem realizacji zasad zrównoważonego rozwoju (ekorozwoju).
  SIS EFFATA realizuje cele poprzez: Pogłębianie więzi społecznych w społecznościach lokalnych, popularyzowanie kultury europejskiej i zdobyczy nauki oraz rozwijanie kontaktów bezpośrednich - dla wzajemnego poznania się różnych środowisk. Udzielanie pomocy osobom ze środowisk patologii strukturalnej. Realizacja programów przeciwdziałania patologii społecznej. Działalność informacyjna, promocyjna przedsięwzięć stowarzyszenia - w tym i działalność wydawnicza. Wydawanie i kolportowanie materiałów i wydawnictw związanych z działalnością Stowarzyszenia. Aktywne uczestnictwo w życiu politycznym RP. Ułatwianie społeczeństwu kontaktów z instytucjami i organizacjami krajowymi i międzynarodowymi. Badanie i dokumentowanie zjawisk społecznych, obszarów kultury i tradycji. Promocję ludzi młodych w ich działaniu na rzecz instytucji życia publicznego i osób zainteresowanych tworzeniem chrześcijańsko-demokratycznego porządku państwa. Organizowanie aktywnych form wypoczynku (kolonii, biwaków, spływów kajakowych i innych). Pomoc w zdobywaniu wiedzy i kwalifikacji. Organizowanie spotkań, szkoleń, seminariów, wystaw, koncertów, prezentacji programów edukacyjnych oraz innych form poszerzania wiedzy służących promocji programu stowarzyszenia. Tworzenie programów edukacyjnych, działalność impresaryjną, pośrednictwo, reklamę, wyrób i sprzedaż wyrobów własnych i dzieł sztuki. Promocję wykwalifikowanej kadry specjalistów z dziedziny sztuki i edukacji oraz menedżerów i promotorów w dziedzinie reklamy i biznesu. Organizowanie, warsztatów artystycznych, plenerów, przedstawień teatralnych i koncertów. Udzielanie pomocy amatorskim grupom twórczym i twórcom indywidualnym. Wydawanie i kolportowanie materiałów i wydawnictw związanych z działalnością Stowarzyszenia.


  Stowarzyszenie Inicjatyw Społecznych EFFATA
  PL, 64 - 920 Piła, ul. W. Witosa 26/5
  skype: arturlazowy
  tel. gsm: 0601 970679
  www.effata.org.pl
  e-mail: effata@wp.pl
  KRS: 0000162787,
  Nip: 764 20 95 158
  Regon: 570764368
  Cele statutowe realizuje poprzez:

  * aktywne uczestnictwo w życiu politycznym RP, m. in. ułatwianie społeczeństwu kontaktów z instytucjami i organizacjami krajowymi i międzynarodowymi;
  * pogłębianie więzi społecznych w społecznościach lokalnych, popularyzowanie kultury europejskiej i zdobyczy nauki poprzez rozwijanie kontaktów bezpośrednich - dla wzajemnego poznania się różnych środowisk;
  * udzielanie pomocy osobom ze środowisk patologii strukturalnej i realizacja programów przeciwdziałania patologii społecznej (alkoholizm, narkomania);
  * promowanie ludzi młodych zaangażowanych w życie publiczne oraz osób zainteresowanych tworzeniem chrześcijańsko-demokratycznego porządku państwa;
  * uczestnictwo i tworzenie programów badawczych, informacyjnych i wydawniczych, służących zdobywaniu i upowszechnianiu wiedzy na temat zjawisk społecznych, ekonomicznych, politycznych, kulturalnych, programy stypendialne i szkoleniowe dla młodzieży szkolnej i akademickiej, wolontariuszy oraz specjalistów różnych dziedzin;
  * organizowanie spotkań, szkoleń, seminariów, wystaw, form teatralnych, koncertów, prezentacji programów edukacyjnych oraz innych form poszerzania wiedzy, służących realizacji celów stowarzyszenia;
  * promowanie wykwalifikowanej kadry specjalistów z dziedziny sztuki i edukacji oraz menedżerów i promotorów w dziedzinie reklamy i biznesu;
  * tworzenie własnych programów edukacji społecznej, ekologicznej, kulturalnej, działalność impresaryjną, pośrednictwo, reklamę, wyrób i sprzedaż wyrobów własnych i dzieł sztuki;
  * organizowanie spędzania wolnego czasu w sposób kreatywny, m. in. kolonie, biwaki, biwaki, spływy kajakowe oraz działania interdyscyplinarne: warsztaty artystyczne, plenery, przedstawienia teatralne, koncerty;
  * udzielanie pomocy amatorskim grupom twórczym i twórcom indywidualnym;
  * wydawanie i kolportowanie materiałów i wydawnictw związanych z działalnością Stowarzyszenia

  Celem Stowarzyszenia jest:

  * Propagowanie zdrowego i aktywnego modelu życia.
  * Profilaktyka patologii społecznej.
  * Pobudzanie rozwoju postaw obywatelskich.
  * Działanie na rzecz zwiększenia udziału społeczeństwa w życiu publicznym.
  * Wspieranie działań środowisk lokalnych, wzmacniających mechanizmy demokratyczne.
  * Stymulowanie i wspieranie zachowań demokratycznych w środowiskach młodzieżowych.
  * Działania na rzecz ochrony środowiska naturalnego.
  * Inspirowanie społeczeństwa do podejmowania działalności gospodarczej.
  * Działania na rzecz zniesienia obowiązkowej służby wojskowej i zastąpienia jej armią zawodową.

  SIS EFFATA to organizacja pozarządowa, działająca na rzecz ochrony środowiska naturalnego. Organizacja koncentruje swoje działania na najbardziej istotnych, zagrożeniach dla bioróżnorodności i środowiska naturalnego. SIS EFFATA przeciwstawia się niszczeniu środowiska naturalnego, których celem jest zwrócenie uwagi opinii publicznej na przypadki niszczenia Ziemi, istotne problemy ekologiczne, a także wskazanie odpowiedzialnych za taki stan rzeczy. Działalność życiowa i gospodarcza człowieka wywiera niewątpliwy wpływ na jakość środowiska. Powstające zagrożenia środowiska powodują negatywne skutki dla ludzi i ekosystemów. Zasięg występowania tych zagrożeń, ich natężenie lub kumulacja na pewnych obszarach upoważnia do określenia ich mianem ekologicznych problemów.
  Powołanie SIS EFFATA jest odpowiedzią na niewystarczającą ochronę przyrody. Celem stowarzyszenia jest podniesienie świadomości ekologicznej społeczeństwa, gdyż edukacja ta jest najważniejszym instrumentem realizacji zasad zrównoważonego rozwoju (ekorozwoju).
  SIS EFFATA realizuje cele poprzez:

  * Pogłębianie więzi społecznych w społecznościach lokalnych, popularyzowanie kultury europejskiej i zdobyczy nauki oraz rozwijanie kontaktów bezpośrednich - dla wzajemnego poznania się różnych środowisk.
  * Udzielanie pomocy osobom ze środowisk patologii strukturalnej. Realizacja programów przeciwdziałania patologii społecznej.
  * Działalność informacyjna, promocyjna przedsięwzięć stowarzyszenia - w tym i działalność wydawnicza.
  * Wydawanie i kolportowanie materiałów i wydawnictw związanych z działalnością Stowarzyszenia. Aktywne uczestnictwo w życiu politycznym RP.
  * Ułatwianie społeczeństwu kontaktów z instytucjami i organizacjami krajowymi i międzynarodowymi.
  * Badanie i dokumentowanie zjawisk społecznych, obszarów kultury i tradycji.
  * Promocję ludzi młodych w ich działaniu na rzecz instytucji życia publicznego i osób zainteresowanych tworzeniem chrześcijańsko-demokratycznego porządku państwa.
  * Organizowanie aktywnych form wypoczynku (kolonii, biwaków, spływów kajakowych i innych).
  * Pomoc w zdobywaniu wiedzy i kwalifikacji.
  * Organizowanie spotkań, szkoleń, seminariów, wystaw, koncertów, prezentacji programów edukacyjnych oraz innych form poszerzania wiedzy służących promocji programu stowarzyszenia.
  * Tworzenie programów edukacyjnych, działalność impresaryjną, pośrednictwo, reklamę, wyrób i sprzedaż wyrobów własnych i dzieł sztuki.
  * Promocję wykwalifikowanej kadry specjalistów z dziedziny sztuki i edukacji oraz menedżerów i promotorów w dziedzinie reklamy i biznesu.
  * Organizowanie, warsztatów artystycznych, plenerów, przedstawień teatralnych i koncertów. Udzielanie pomocy amatorskim grupom twórczym i twórcom indywidualnym.
  * Wydawanie i kolportowanie materiałów i wydawnictw związanych z działalnością Stowarzyszenia.

  KRAJOWY REJESTR SĄDOWY; Stan na dzień: 28.04.2006; numer KRS: 0000162787 Stowarzyszenie Inicjatyw Społecznych EFFATA Zarząd: Artur Łazowy – prezes, Iwona Belter – wiceprezes; Aleksandra Marchlewska – sekretarz; Ewelina Lisowska – skarbnik; Mariola Michalska - członek Komisja rewizyjna: Luba Zarembińska, Zdzisław Bartkowiak, Ida Bocian .
  Stowarzyszenie Inicjatyw Społecznych EFFATA
  EFFATA Association of Social Initiatives
  Adres do korespondencji:
  64-920 Piła, ul. Wincentego Witosa 26 m. 5
  Biuro: 64-920 Piła, ul. Walki Młodych 30, pokój 6
  Telefax 067 2146659
  tel. gsm: 0601 970679
  e-mail: effata@wp.pl
  KRS: 0000162787
  Nip: 764 20 95 158
  Regon: 570764368
  Konto: INVEST - BANK S.A. 60168010460000300005499371  STATUT
  STOWARZYSZENIA INICJATYW SPOŁECZNYCH


  Postanowienia ogólne

  § 1

  1. Stowarzyszenie Inicjatyw Społecznych EFFATA, zwane
  dalej STOWARZYSZENIEM posiada osobowość prawną.
  2. Nazwa Stowarzyszenia jest prawnie zastrzeżona.

  § 2

  Terenem działania Stowarzyszenia jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej, a siedzibą władz krajowych jest miasto Piła.

  § 3

  Stowarzyszenie opiera swoją działalność na pracy społecznej członków. Do prowadzenia działalności statutowej Stowarzyszenie może zatrudniać pracowników.

  § 4

  Stowarzyszenie może prowadzić działalność gospodarczą. Dochód z działalności gospodarczej Stowarzyszenia służy realizacji celów statutowych.

  § 5

  Stowarzyszenie może używać odznak i pieczęci na zasadach określonych w przepisach szczegółowych

  § 6

  1. Stowarzyszenie może być członkiem krajowych i międzynarodowych organizacji o tym samym lub podobnym profilu działania.
  2. O przystąpieniu do organizacji, o których mowa w ust.1, bądź wystąpieniu z nich decyduje Walne Zebranie Członków większością kwalifikowaną do najmniej 2/3 głosów członków zwyczajnych, biorących udział w Walnym Zebraniu Członków.

  Postanowienia ogólne

  § 7

  I. Cele Stowarzyszenia:
  1. Propagowanie zdrowego i aktywnego modelu życia.
  2. Profilaktyka patologii społecznej.
  3. Pobudzanie rozwoju postaw obywatelskich.
  4. Działanie na rzecz zwiększenia udziału społeczeństwa w życiu publicznym.
  5. Wspieranie działań środowisk lokalnych, wzmacniających mechanizmy demokratyczne.
  6. Stymulowanie i wspieranie zachowań demokratycznych w środowiskach młodzieżowych
  7. Działania na rzecz ochrony środowiska naturalnego.
  8. Inspirowanie społeczeństwa do podejmowania działalności gospodarczej.
  9. Działania na rzecz zniesienia obowiązkowej służby wojskowej i zastąpienia jej armią zawodową.
  10.Gromadzenie środków finansowych na cele statutowe.

  II. Sposoby realizacji celów:
  1. Pogłębianie więzi społecznych w społecznościach lokalnych, popularyzowanie kultury europejskiej i zdobyczy nauki oraz rozwijanie kontaktów bezpośrednich - dla wzajemnego poznania się różnych środowisk.
  2. Udzielanie pomocy osobom ze środowisk patologii strukturalnej. Realizacja programów przeciwdziałania patologii społecznej (alkoholizm, narkomania).
  3. Działalność informacyjna, promocyjna przedsięwzięć stowarzyszenia - w tym i działalność wydawnicza. Wydawanie i kolportowanie materiałów i wydawnictw związanych z działalnością Stowarzyszenia.
  4. Aktywne uczestnictwo w życiu politycznym RP. Ułatwianie społeczeństwu kontaktów z instytucjami i organizacjami krajowymi i międzynarodowymi.
  5. Badanie i dokumentowanie zjawisk społecznych, obszarów kultury i tradycji.
  6. Promocję ludzi młodych w ich działaniu na rzecz instytucji życia publicznego i osób zainteresowanych tworzeniem chrześcijańsko-demokratycznego porządku państwa.
  7. Organizowanie aktywnych form wypoczynku (kolonii, biwaków, spływów kajakowych i innych).
  8. Pomoc w zdobywaniu wiedzy i kwalifikacji.
  9. Organizowanie spotkań, szkoleń, seminariów, wystaw, koncertów, prezentacji programów edukacyjnych oraz innych form poszerzania wiedzy służących promocji programu stowarzyszenia.
  10.Tworzenie programów edukacyjnych, działalność impresaryjną, pośrednictwo, reklamę, wyrób i sprzedaż wyrobów własnych i dzieł sztuki.
  11.Promocję wykwalifikowanej kadry specjalistów z dziedziny sztuki i edukacji oraz menedżerów i promotorów w dziedzinie reklamy i biznesu.
  12.Organizowanie, warsztatów artystycznych, plenerów, przedstawień teatralnych i koncertów.
  13.Udzielanie pomocy amatorskim grupom twórczym i twórcom indywidualnym.
  14.Wydawanie i kolportowanie materiałów i wydawnictw związanych z działalnością Stowarzyszenia.

  Członkowie, ich prawa i obowiązki

  § 8

  Członkami Stowarzyszenia mogą być osoby fizyczne i prawne. Osoba prawna może być jedynie członkiem wspierającym Stowarzyszenia.

  § 9

  Członkowie Stowarzyszenia dzielą się na :
  1. Członków zwyczajnych.
  2. Członków wspierających.
  3. Członków honorowych.

  § 10

  1. Członkiem zwyczajnym może być osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych i nie pozbawiona praw publicznych, akceptująca statutowe cele Stowarzyszenia.
  2. Członkiem wspierającym może być osoba fizyczna lub prawna zainteresowana działalnością Stowarzyszenia, która zadeklarowała na jego rzecz pomoc finansową lub rzeczową. Osoba prawna działa w Stowarzyszeniu przez swojego przedstawiciela.
  3. Członkiem honorowym może być osoba, która wniosła wybitny wkład w rozwój idei Stowarzyszenia lub w inny szczególny sposób przysłużyła się dla Stowarzyszenia.
  4. Członków zwyczajnych i wspierających przyjmuje w drodze uchwały Zarząd, na podstawie pisemnej deklaracji.
  5. Nadanie godności członka honorowego następuje przez Walne Zgromadzenie Członków, na wniosek Zarządu.

  § 11

  Członek zwyczajny ma prawo do:
  1. Czynnego i biernego prawa wyborczego.
  2. Uczestniczenia w zebraniach, odczytach, konferencjach, sympozjach itp. organizowanych przez władze Stowarzyszenia.
  3. Korzystania z urządzeń, świadczeń i pomocy Stowarzyszenia.
  4. Noszenia odznaki organizacyjnej.
  5. Zaskarżania uchwał lub orzeczeń władz Stowarzyszenia w sprawach członkowskich. Właściwą władzą do rozpatrzenia odwołania jest władza nadrzędna nad władzą, która tę decyzję wydała.

  § 12

  Członek zwyczajny obowiązany jest do :
  1. Aktywnego uczestniczenia w pracach Stowarzyszenia oraz propagowania jego celów i programu.
  2. Przestrzegania statutu, regulaminów i uchwał władz Stowarzyszenia.
  3. Regularnego opłacania składek i innych świadczeń obowiązujących w Stowarzyszeniu.

  § 13

  1. Członek wspierający i honorowy nie ma czynnego i biernego prawa wyborczego.
  2. Członek wspierający i honorowy ma prawo brać udział (z głosem doradczym) w pracach statutowych władz Stowarzyszenia.
  3. Członek wspierający i honorowy jest obowiązany do regularnego wywiązywania się z deklarowanych świadczeń oraz przestrzegania statutu, uchwał i regulaminów władz Stowarzyszenia.
  4. Członkowie honorowi zwolnieni są z opłacania składek członkowskich.

  § 14

  I.Członkostwo Stowarzyszenia ustaje na skutek :
  1. Dobrowolnej rezygnacji z przynależności do Stowarzyszenia, zgłoszonej na piśmie Zarządowi, po uprzednim uregulowaniu składek członkowskich i innych zobowiązań.
  2. Śmierci członka lub utraty osobowości prawnej przez członka wspierającego.
  3. Skreślenia z listy członków z powodu zalegania, w okresie dłuższym niż 10 miesięcy, z opłatą składek członkowskich lub innych świadczeń,
  4. Wykluczenia ze Stowarzyszenia na skutek prawomocnego orzeczenia Sądu Koleżeńskiego, w przypadku naruszenia zasad statutowych, nieprzestrzegania uchwał i regulaminów lub działania na szkodę Stowarzyszenia.
  5. Wykluczenia w wyniku prawomocnego orzeczenia sądu powszechnego, orzekającego karę dodatkową w postaci pozbawienia praw publicznych.
  6. Pozbawienia godności członka honorowego, w wyniku uchwały władzy Stowarzyszenia, która tę godność nadała.
  II.W przypadku określonym w ust. I pkt. 4 orzeka Zarząd, a w przypadkach określonych w ust.I pkt. 5 i 6 Sąd Koleżeński. We wszystkich przypadkach władze Stowarzyszenia zobowiązane są zawiadomić członka o skreśleniu lub wykluczeniu, podając przyczyny skreślenia lub wykluczenia, wskazując prawo odwołania się do Walnego Zebrania Członków
  III.Uchwały oraz orzeczenia w wyżej określonych sprawach mogą być zaskarżone w terminie 30 dni, od daty ich doręczenia.
  IV.Dla osób, którym odmówiono prawa członkostwa stosuje się odpowiednio zasady określone w ust.2.

  Struktura organizacyjna władz

  § 15

  I.Władzami naczelnymi Stowarzyszenia są :
  1.Walne Zebranie Członków.
  2.Zarząd.
  3.Komisja Rewizyjna.
  4.Sąd Koleżeński.

  § 16

  1. Kadencja wszystkich władz Stowarzyszenia trwa 4 lata, a ich wybór odbywa się w głosowaniu tajnym, bezwzględną większością głosów, w obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania członków. Wybór władz następuje spośród nieograniczonej liczby kandydatów.
  2. Uchwały władz Stowarzyszenia, o ile statut nie stanowi inaczej, podejmowane są w głosowaniu jawnym, zwykłą większością głosów, przy obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania członków. Zgromadzeni mogą uchwalić głosowanie tajne

  § 17

  W przypadku ustąpienia, wykluczenia lub śmierci członka władz Stowarzyszenia w trakcie kadencji, skład osobowy tych władz uzupełniany jest spośród nie wybranych kandydatów, wg. kolejności uzyskanych głosów. Liczba wybranych w ten sposób członków władz nie może przekroczyć 1/3 liczby członków pochodzących z wyborów.

  Walne Zebranie Członków

  § 18

  1. Walne Zebranie Członków jest najwyższą władzą Stowarzyszenia.
  2. W Walnym Zebraniu Członków biorą udział :
  ? z głosem stanowiącym - członkowie zwyczajni,
  ? z głosem doradczym - członkowie wspierający, honorowi i zaproszeni goście.
  3. O terminie, miejscu i porządku obrad Walnego Zebrania Członków, Zarząd powiadamia członków co najmniej na 14 dni przed terminem Walnego Zebrania Członków.
  4. Uchwały Walnego Zebrania Członków zapadają przy obecności :
  ? w pierwszym terminie - liczby 2/3 członków
  ? w drugim terminie, wyznaczonym w tym samym dniu 30 minut później od pierwszego terminu - bez względu na liczbę osób uprawnionych do głosowania.

  § 19

  1. Walne Zebranie Członków może być zwyczajne lub nadzwyczajne.
  2. Sprawozdawcze Walne Zebranie Członków zwołuje się raz w roku.
  3. Walne Zebranie Członków obraduje wg. uchwalonego przez siebie regulaminu obrad.
  4. Obradami Walnego Zebrania Członków kieruje Prezydium w składzie: przewodniczący, zastępca przewodniczącego, sekretarz.
  5. W szczególnie uzasadnionych przypadkach, Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków może odbywać się w każdym czasie,.
  6. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków zwołuje Zarząd:
  7. z własnej inicjatywy,
  8. na żądanie Komisji Rewizyjnej,
  9. na umotywowane żądanie, co najmniej 3/4 członkow zwyczajnych.
  10. W przypadkach określonych w ust. 7 pkt 2 i 3 Nadzwyczajne Walne zebranie Członkow winno być zwołane nie później niż w ciągu 4 tygodni od daty przedstawienia odpowiedniego wniosku Zarządowi.
  11. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków obraduje wyłącznie nad sprawami, dla których zostało zwołane.

  § 20

  Do kompetencji Walnego Zebrania Członków należy :
  1. Uchwalenie statutu i jego zmian.
  2. Uchwalenie głównych kierunków działania Stowarzyszenia.
  3. Uchwalanie regulaminów władz Stowarzyszenia.
  4. Wybór i odwoływanie Prezesa oraz członków władz Stowarzyszenia.
  5. Uchwalanie zasad zatrudniania i wynagradzania pracowników.
  6. Rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu.
  7. Rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań władz Stowarzyszenia.
  8. Rozpatrywanie odwołań w sprawach członkowskich, od uchwał Zarządu oraz orzeczeń Sądu Koleżeńskiego.
  9. Podejmowanie uchwał o przynależności do innych organizacji.
  10.Nadawanie i pozbawianie godności członka honorowego Stowarzyszenia na wniosek Zarządu.
  11.Podjęcie uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszeniu i przeznaczeniu jego majątku.
  12.Podejmowanie uchwał w innych sprawach wniesionych pod obrady.

  Zarząd

  § 21

  1. Zarząd kieruje całokształtem działalności Stowarzyszenia, reprezentuje Stowarzyszenie na zewnątrz i ponosi odpowiedzialność przed Walnym Zgromadzeniem Członków.
  2. Zarząd składa się z 5 członków, w tym z prezesa, wiceprezesa, sekretarza i skarbnika i członka.
  3. Jeżeli Zarząd liczy powyżej 10 członków, może ze swego grona powołać Prezydium. W skład Prezydium wchodzą: prezes, wiceprezes, sekretarz, skarbnik i 2 członków.
  4. Prezydium kieruje działalnością Stowarzyszenia w okresie między posiedzeniami Zarządu. Zakres kompetencji Prezydium określa Zarząd.
  5. Zasady działania Zarządu i jego Prezydium ustala regulamin uchwalany przez Zarząd.
  6. Posiedzenie Zarządu odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż 1 raz na kwartał.
  7. W razie długotrwałej niemożności pełnienia obowiązków przez Prezesa, funkcję tę obejmuje na ten okres wiceprezes.

  § 22

  1. Do zakresu działania Zarządu należy :
  2. Zwoływanie Walnego Zebrania Członków.
  3. Realizacja celów Stowarzyszenia oraz uchwał Walnego Zebrania Członków.
  4. Określanie szczegółowych kierunków działania Stowarzyszenia.
  5. Uchwalanie okresowych programów pracy Stowarzyszenia oraz zatwierdzanie rocznych sprawozdań z działalności.
  6. Uchwalanie budżetu Stowarzyszenia i zatwierdzanie rocznych sprawozdań finansowych.
  7. Powoływanie komisji, zespołów oraz określanie ich zadań.
  8. Organizowanie i prowadzenie działalności gospodarczej.
  9. Zarządzanie majątkiem Stowarzyszenia, podejmowanie uchwał o nabywaniu, zbywaniu i obciążaniu majątku nieruchomego i ruchomego Stowarzyszenia.
  10.Uchwalanie regulaminów określonych przepisami szczegółowymi statutu.
  11.Podejmowanie uchwał o przynależności Stowarzyszenia do krajowych i międzynarodowych organizacji oraz delegowanie przedstawicieli Stowarzyszenia do tych organizacji i na imprezy zagraniczne.
  12.Zawieranie porozumień o współpracy z organami administracji i władzami naczelnymi innych organizacji.
  13.Prowadzenie dokumentacji członkowskiej.
  14.Zgłaszanie wniosków o nadanie przez Walne Zebranie Członków godności członka honorowego Stowarzyszenia.

  Komisja Rewizyjna

  § 23

  1. Komisja Rewizyjna jest władzą Stowarzyszenia powołaną do sprawowania kontroli nad jego działalnością.
  2. Komisja Rewizyjna składa się z 3 członków, którzy na pierwszym posiedzeniu wybierają ze swego grona : przewodniczącego, zastępcę przewodniczącego oraz sekretarza.

  § 24

  Do zakresu działania Komisji Rewizyjnej należy:
  1. Kontrolowanie, całokształtu działalności Stowarzyszenia.
  2. Zwołanie Walnego Zebrania Członków, w razie nie zwołania go przez Zarząd, w terminie lub trybie ustalonym w statucie.
  3. Prawo żądania zwołania posiedzenia Zarządu, celem omówienia uwag, wniosków i zaleceń wynikających z kontroli wewnętrznej i zewnętrznej. Posiedzenie Zarządu w takim przypadku winno się odbyć nie później niż w terminie 10 dni od daty złożenia wniosku.
  4. Składanie Walnemu Zebraniu Członków sprawozdań z własnej działalności oraz wniosków o udzielenie lub odmowę udzielenia absolutorium władzom Stowarzyszenia.
  5. Prawo żądania zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków w razie stwierdzenia nie wywiązywania się przez zarząd z jego statutowych obowiązków.

  § 25

  1. Członkowie Komisji Rewizyjnej mają prawo udziału, z głosem doradczym, w posiedzeniu Zarządu i jego Prezydium.
  2. Członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą spełniać innych funkcji we władzach Stowarzyszenia.
  3. Komisja Rewizyjna działa na podstawie regulaminu uchwalonego przez tę władzę

  Sąd Koleżeński

  § 26

  1. Sąd Koleżeński składa się z 3 Członków, którzy na pierwszym posiedzeniu wybierają ze swego grona przewodniczącego, zastępcę przewodniczącego i sekretarza.
  2. Członkowie Sądu Koleżeńskiego nie mogą pełnić funkcji w innych władzach Stowarzyszenia.

  § 27

  1. Sąd Koleżeński orzeka w pełnym składzie.
  2. Zespołowi rozpoznającemu sprawy - przewodniczy przewodniczący Sądu lub jego zastępca.
  3. Postępowanie przed Sądem Koleżeńskim toczy się na zasadzie równości stron, z zapewnieniem stronom prawa do obrony, a także odwołania się do Walnego zebrania Członków.

  § 28

  Do zakresu działania Sądu Koleżeńskiego należy:
  1. Rozpoznawanie spraw związanych z naruszeniem przez członków postanowień statutu.
  2. Rozpoznawanie i rozstrzyganie sporów pomiędzy członkami a władzami Stowarzyszenia.
  3. Składanie sprawozdań ze swojej działalności na Walnym zebraniu Członków.
  4. Orzekanie w kwestiach zgodności wewnętrznych przepisów i decyzji władz Stowarzyszenia ze statutem.

  § 29

  Sąd Koleżeński może wymierzyć następujące kary :
  1. Upomnienie.
  2. Naganę.
  3. Zawieszenie w prawach członka na okres od 3 do 6 miesięcy.
  4. Wykluczenie ze Stowarzyszenia.

  Majątek i fundusze

  § 30

  Majątek Stowarzyszenia stanowią nieruchomości, ruchomości i fundusze.

  § 31

  Źródłami powstania majątku Stowarzyszenia są :
  1. Opłaty wpisowe i składki członkowskie.
  2. Dochody z nieruchomości i ruchomości stanowiących własność lub będących w użytkowaniu Stowarzyszenia
  3. Dotacje.
  4. Darowizny, zapisy i spadki.
  5. Wpływy z działalności statutowej.
  6. Dochody z ofiarności publicznej.

  § 32

  1. Dla ważności oświadczeń woli, pism i dokumentów w przedmiocie praw i obowiązków majątkowych Stowarzyszenia wymagane są podpisy dwóch osób.
  2. Dla ważności innych pism i dokumentów wymagane są dwa podpisy.

  Zmiana statutu i rozwiązanie Stowarzyszenia

  § 33

  1. Uchwalenie statutu lub jego zmiana oraz podjęcie uchwały o rozwiązaniu przez Walne Zebranie Członków wymaga większości 2/3 głosów, przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania.
  2. Podejmując uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia, Walne zebranie członków określa sposób przeprowadzania likwidacji oraz przeznaczania majątku Stowarzyszenia.
  3. W sprawach dotyczących rozwiązania i likwidacji Stowarzyszenia, nie uregulowanych w statucie, mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach (Dz. U .Nr 20,poz.104 z późniejszymi zmianami).

  Postanowienia końcowe

  § 34

  Statut oraz jego zmiany wchodzą w życie po uprawomocnieniu się stosownego postanowienia sądu rejestrowego.

  Grupy

  Wszystkich wypowiedzi: 9

  Zobacz szczegóły »