Agnieszka Binerowska

Agnieszka Binerowska

Główna księgowa

Wrocław, dolnośląskie

Podsumowanie

  Główna Księgowa

  Teco Sp z o.o.

  od marca 2013 (od 1 roku i 2 miesięcy)
  - prowadzenie całej księgowości wg MSR
  - księgowanie oraz wycena ( konta bilansowe i 9 )
  - księgowanie różnic zamykających rozrachunki w walutach obcych
  - księgowanie kosztów pośrednich
  - kalkulacja kosztów na koniec miesiąca
  - wyliczanie i księgowanie podatku odroczonego
  - sporządzanie harmonogramu zamknięcia miesiąca i egzekwowanie go
  - identyfikacja materiałów zalegających na magazynie
  - wiekowanie należności i zobowiązań
  - naliczanie i księgowanie dyskonta kaucji
  - naliczanie i aktualizacja szacunków kosztowych
  - rozliczanie list obecności sprzętu i ludzi- definiowanie kluczy podziałowych, proporcji
  kalkulacji i wprowadzanie ich do FK
  - rozliczanie podatku od środków transportu
  - rozliczanie podatku VAT
  - sprawozdawczość NBP, GUS, INTRASTAT
  - ustalanie wyniku
  -sporządzanie pakietów sprawozdawczych wg MSR do grupy kapitałowej
  - kontrola nad prawidłowością księgowań
  - nadzór nad pracą działu
  - cienka kapitalizacja
  - ustalanie część długich - leasinag , RMK
  Starsza księgowa

  BDO Sp. z o.o.

  wrzesień 2012 - marzec 2013 (przez 7 miesięcy)
   prowadzenie ksiąg rachunkowych trzech dużych spółek w tym jednej budowlanej
   nadzór podatkowo-księgowy ( 5 spółek- różne branże )
   sporządzanie raportów grupowych wg German GAAP
   dostosowywanie ksiąg do Polish GAAP
   współpraca z audytorami przy badaniu bilansu
   sporządzanie deklaracji podatkowych Cit,Vat, Vat UE
   sporządzanie pozostałej sprawozdawczości ( NBP, GUS, Intrastat, )
   obsługa kontroli podatkowych
   sporządzanie rocznych sprawozdań finansowych
   doradztwo księgowo-podatkowe
   realizacja nowych projektów
   opracowywanie polityk rachunkowości oraz planu kont
   współtworzenie dokumentacji cen transferowych
  Samodzielna księgowa/Specjalista ds kadr i płac

  Knauf Industries Polska Sp.z.o.o

  lipiec 2005 - październik 2012 (przez 7 lat i 4 miesiące)
  Sporządzanie rejestrów Vat i rozliczanie podatku
  Sporządzanie deklaracji podsumowujących ( VAT- UE)
  Intrastat
  Raporty GUS
  Klasyfikacja i rejestrowanie transakcji gospodarczych.
  Rozliczanie różnic kursowych.
  Rozliczanie dewiz.
  Ewidencja kasy.
  Rozliczanie kosztów miesięcznych.
  Sporządzanie płatności krajowych i zagranicznych.
  Analizy sprzedaży i kosztów w stosunku do zakładanego planu.
  Ewidencja, nadzór oraz kontrola dostaw i nabyć wewnątrz wspólnotowych oraz
  exportu i importu
  Rozliczanie i naliczanie amortyzacji środków trwałych, wartości niematerial-
  nych i prawnych, rozliczanie inwestycji.
  Prowadzenie rozliczeń międzyokresowych kosztów.
  Kontrola należności krajowych i zagranicznych.
  Praca nad budżetem oraz wprowadzanie budżetu do SAP-a.
  Naliczanie i rozliczanie rezerw.
  Prowadzenie pełnej dokumentacji kadrowo - płacowej, teczek osobowych,
  Przygotowywanie umów o prace oraz innych dokumentów związanych z zatrudnieniem,
  Sporządzanie listy płac,
  Monitorowanie urlopów, zwolnień, czasu pracy,
  Zatrudnianie pracowników "Płatnik",
  Kontakt z ZUS i GUS, PDOF, PFRON,
  Pomoc przy tworzeniu procedur,
  Wsparcie menadżerów z obszaru kadr i płac,
  Wystawianie potrzebnych zaświadczeń i dokumentów pracownikom,
  Zapewnenie wsparcia podczas przyjęcia nowego pracownika,