Adrian Olszewski

Adrian Olszewski

Biostatystyk (badania kliniczne) ● Programista R, C#, SQL ● Projektant oprogramowania ● Trener: statystyka, relacyjne bazy danych, R

Sosnowiec, śląskie

Podsumowanie

 • ASP.NET MVC
 • Biostatystyka
 • C#
 • CDISC
 • Badania kliniczne
 • Analiza danych
 • Data Mining
 • Projektowanie baz danych
 • Projektowanie eksperymentów
 • Wzorce projektowe
 • Systemy rozproszone
 • Evidence-based Medicine
 • HL7
 • ICH guidelines
 • ICH-GCP
 • Statystyka matematyczna
 • Mono
 • Monte Carlo Simulation
 • Statystyka nieparametryczna
 • OOP
 • PK/PD
 • Relacyjne bazy danych
 • Semantic HTML
 • Wdrażanie oprogramowania
 • Projektowanie oprogramowania
 • Inżynieria oprogramowania
 • SQL
 • Modelowanie Statystyczne
 • Statystyka
 • UML
 • Visual Studio
 • W3C Standards
 • Aplikacje internetowe
 • .NET Framework
 • GNU R
 • CONSORT
 • CRISP-DM
 • Statystyka medyczna
 • Analiza przeżycia
 • Metaanaliza
 • Statystyka opisowa
 • Informatyzacja laboratoriów analitycznych
 • RStudio
 • Programowanie obiektowe
 • Oprogramowanie przenośne .NET/Mono
 • Aplikacje sieciowe
 • Szkolenia ze statystyki
Od 2005 roku związany jestem zawodowo z sektorem usług informatycznych i analitycznych dla medycyny w zakresie:

● Statystycznej analizy danych dla medycznych badań naukowych (EBM, badania kliniczne wszystkich faz),
● Projektowania, produkcji, wdrażania i integracji rozwiązań IT wspierających pracę placówek medycznych,
● Wykonawstwa przenośnych (Win, MacOS, Linux) systemów gromadzenia danych i ich statystycznej analizy,
● Informatyzacji laboratoriów analitycznych i doradztwa w tym zakresie,
● Przeprowadzania szkoleń z zakresu statystycznej analizy danych z użyciem GNU R i relacyjnych baz danych
_______________________________________________________________________________________________

Statystyczna analiza danych

Wspieram instytucje, firmy i osoby prowadzące badania naukowe w obrębie medycyny (Evidence-Based Medicine, badania kliniczne) w przeprowadzeniu kompleksowej analizy statystycznej otrzymanych wyników. Łatwo przyswajam sobie fachową, medyczną terminologię. Prowadzę szkolenia z zakresu analizy danych.

Statystyka: Walidacja i oczyszczanie danych ● Statystyka opisowa ● Weryfikacja hipotez statystycznych (przykładowe) ● Analiza konfirmacyjna i eksploracyjna ● Modelowanie statystyczne: uogólnione modele liniowe i nieliniowe z efektami stałymi i losowymi (mieszane); metody wielowymiarowe (redukcja wymiaru), parametryczne i nieparametryczne (odporne, GAM, Monte Carlo) dla danych ilościowych i jakościowych (przykładowe) ● Analizy typowe dla medycyny i farmacji: przeżycia, modele PK/PD, (bio)equivalence, non-inferiority, superiority, dawka-odpowiedź, metaanaliza i inne ● Wytyczne CFR i ICH, GCP, deklaracja CONSORT ● Badania: eksperymentalne i obserwacyjne, przekrojowe i longitudinalne, prospektywne i retrospektywne, kohortowe (kohorty kliniczne) i case-control, badania kliniczne - schemat równoległy i cross-over ● Standard CDISC (CDASH, SDTM, ADAM) ● Dobór próby w oparciu o metodę reprezentacyjną ● Potrafię diagnozować, oceniać i radzić sobie z naruszeniami założeń wielu metod statystycznych | Data mining i uczenie maszyn: Metody nadzorowane i nienadzorowane: klasyfikacja, segmentacja; podejście wielomodelowe ● Odkrywanie reguł asocjacyjnych, analiza koszykowa ● Metodyka CRISP DM

Narzędzia: GNU R + RStudio + R Analytic Flow + Rattle + RCommander ● Statistica 9 ● Weka ● T-SQL ([1], [2], [3])

Projektowanie i produkcja oprogramowania

Specjalizuję się w projektowaniu, produkcji, wdrażaniu i integracji oprogramowania dla medycyny i telemedycyny, a także systemów gromadzenia i analizy danych dla potrzeb medycznych badań naukowych.

Oprogramowanie projektuję i wykonuję w oparciu o platformę Microsoft .NET oraz Xamarin Mono w architekturze klient-serwer. Posiadam wiedzę na temat prawnych i technicznych aspektów komercyjnego wykorzystania oprogramowania OpenSource – także na licencji GPL.

Warsztat pracy: Visual Studio, SharpDevelop, MonoDevelop, Enterprise Architect, StarUML, narzędzia OpenSource, SVN
Platformy: Microsoft .NET 4.5, ASP.NET MVC 4, Xamarin Mono 3
Języki: C#, R, SQL (T-, PL/), RDLC, HTML + CSS (standardy W3C, semantyczny kod)
Formaty wymiany danych: XML (+XSD), JSON, HL7 (2.x, 3; MirthConnect, HL7SDK i inne), DICOM
RDBMS i dostęp do danych: SQL Server, Oracle, PostgreSQL ● NHibernate, Entity Framework, LINQ, ADO.NET
Projektowanie systemów: Wzorce projektowe (GoF) i architektoniczne, architektura rozproszona, UML, ERD

Informatyzacja laboratoriów analitycznych

Posiadam dobrą, popartą wieloletnim doświadczeniem zawodowym, znajomość zagadnień związanych z funkcjonowaniem i informatyzacją laboratorium analitycznego, w tym procesów wykonywania oznaczeń, reguł bezpiecznego obchodzenia się z materiałem skażonym oraz konfiguracji i użytkowania aparatury laboratoryjnej.
_______________________________________________________________________________________________

Zastosowanie GNU R w badaniach klinicznych - wyczerpujący przegląd możliwości pakietu
Tworzenie przenośnych aplikacji z wykorzystaniem MS .NET Framework oraz Xamarin Mono
●...
Biostatystyk

KCR S.A.

od kwietnia 2014 (od 9 miesięcy)
● Opracowanie części statystycznej protokołu (schemat, liczebność, metody) oraz SAP
● Weryfikacja zgodności otrzymanych specyfikacji i eCRF ze standardami (CDISC)
● Przeprowadzanie kompleksowej statystycznej analizy danych (zaplanowana i eksploracyjna; interim); implementacja algorytmów statystycznych w R
● Walidacja wyników analiz SAS - R
● Projektowanie i wykonawstwo dedykowanych narzędzi walidacyjno-analitycznych
● Wsparcie działu DM w zakresie kontroli poprawności gromadzonych danych
● Przygotowanie i recenzja SOP. szablonów SAP i instrukcji technicznych
● Wsparcie merytoryczne i szkolenia wewnętrzne personelu z zakresu biostatystyki
● Konsultacje z klinicystami i klientami w zakresie medycznych i statystycznych aspektów badania

Warsztat: GNU R 3.x + RStudio + biblioteki Reproducible Research i GUI, SAS 9.4, SQL (różne silniki), MS .NET 4.5 + Xamarin Mono 3.x, Subversion
Ekspert zewnętrzny

Krakowski Park Technologiczny Sp. z o.o.

wrzesień 2010 - grudzień 2010 (przez 4 miesiące)
Doradztwo w ramach projektu "Perspektywa Technologiczna Kraków - Małopolska 2020" - zastosowanie rozwiązań IT w medycynie i diagnostyce.
Główny projektant

iMed24 S.A. (Spółka zależna ComArch S.A.)

sierpień 2010 - marzec 2014 (przez 3 lata i 8 miesięcy)
● Prace architektoniczne i inżynieryjne w zakresie kluczowych komponentów systemu
● Badania i rozwój, weryfikacja zgodności rozwiązań z obowiązującym prawem
● Integracje z zewnętrznymi systemami informatycznymi
● Indywidualne prace programistyczne (narzędzia, prototypy)
● Konsulting technologiczny (Mono i inne rozwiązania OpenSource)
Kierownik ds. konsultingu

iMed24 S.A. (Spółka zależna ComArch S.A.)

kwiecień 2008 - lipiec 2010 (przez 2 lata i 4 miesiące)
● Koordynacja pracy zespołu 7. analityków funkcjonalnych
● Konsulting technologiczny działu Produkcji podczas migracji Java ⇒ .NET
● Doradztwo w zakresie zagadnień związanych z diagnostyką laboratoryjną
● Konsulting zagadnień medycznych z lekarzami,
● Prelegent na konferencjach, kontakt z mediami
Statystyk

Collegium Medicum UJ przy KSS im. Jana Pawła II

sierpień 2007 - grudzień 2007 (przez 5 miesięcy)
Analizy statystyczne dotyczące m.in. zaburzeń hemostazy u pacjentów leczonych simwastatyną.
Programista

Comarch SA

sierpień 2007 - marzec 2008 (przez 8 miesięcy)
Prace projektowe i programistyczne przy pierwszej polskiej platformie telemedycznej "iMed24"
Biostatystyk, programista, trener

Freelancer

wrzesień 2005 - marzec 2014 (przez 8 lat i 7 miesięcy)
● Statystyczna analiza danych w obrębie medycznych badań naukowych
● Projektowanie i wykonawstwo oprogramowania do gromadzenia i wstępnej analizy danych
● Przeprowadzanie wewnętrznych szkoleń z zakresu statystycznej analizy danych z wykorzystaniem pakietu statystycznego GNU R oraz relacyjnych baz danych i języka zapytań SQL

Opis warsztatu pracy oraz szczegółowy zakres umiejętności - w podsumowaniu zawodowym.
Biostatystyk, programista, wdrożeniowiec

2KMM Informatyka i Consulting Sp. z o.o.

sierpień 2005 - lipiec 2007 (przez 2 lata)
Okresy i formy zatrudnienia:
od VIII 2005 - umowa zlecenie, X 2005 - staż (EFS), V 2006 - etat
http://tinyurl.com/2kmm-referencje

● Kompleksowe wdrożenia systemu informatycznego "InfoMedica Laboratorium" firmy ComputerLand (Sygnity) w laboratoriach:
· Krakowski Szpital Specjalistyczny im. Jana Pawła II,
· Wojewódzki Szpital Specjalistyczny nr 3 w Rybniku,
· Wojewódzki Specjalistyczny Zespół Neuropsychiatryczny w Opolu

W ramach zadań głównego wdrożeniowca:
· współpracowałem z kierownictwem laboratorium w zakresie tworzenia procedur i organizacji pracy laboratorium w nowych warunkach; obsługiwałem pracownie: hematologii, hemostazy, biochemii klinicznej (+ gazometria), immunochemii (+ markery, elektroforeza), analityki ogólnej, toksykologii, serologii grup krwi, punkty pobrań
· prowadziłem szkolenia personelu laboratorium i IT w zakresie instalacji i konfiguracji systemu, codziennej pracy z nim a także radzenia sobie w sytuacjach awaryjnych.
· konfigurowałem aparaturę pomiarową (niejednokrotnie przy brakach dokumentacji) firm takich, jak m.in. Sysmex, Autolyzer, Abbott, Dade Behring, Siemens, Vitros, Horiba, Biomerieux, Bayer, BioSystems, Roche, Radiometer, Medica, GEM, Beckman, Teco Diagnostics.

_________________________________________________________________________

● Przeprowadzanie analiz statystycznych w zakresie medycznych programów naukowych:

· w zakresie kardiologii wykonywałem analizy dla Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego - Sekcja Rytmu Serca. Główny projekt, w którym brałem udział (pełna analiza statystyczna) to "Ocena efektywności leczenia przy pomocy wszczepialnych kardiowerterów / defibrylatorów serca w prewencji pierwotnej i wtórnej nagłej śmierci sercowej w warunkach polskich".
http://polkardweb.2kmm.pl/polkardweb/doc/raport_ver2_3.doc

- w zakresie onkologii analizowałem dane i jestem współautorem opracowań na temat:
· niedokrwistości indukowanej chemio i radioterapią u pacjentów onkologicznych,
· pobudzania u nich erytropoezy (rHuEPOα/β, DPOα) i granulopoezy (G-CSF).
_________________________________________________________________________

● Projektowanie i implementacja systemów analityczno-raportujących w oparciu o GNU R, TSQL, .NET i RDLC

wystawiono 2 października 2011

Adrian to Statystyk/analityk o bardzo szerokim zakresie kompetencji. Łączy w sobie wszystkie zalety dobrego informatyka a jednocześnie statystyka, potrafiącego zrozumieć zastosowanie, opanować i zastosować dowolny test statystyczny.
Rafał Piszczek Rafał Piszczek , współpracownik
Programista

MiComp Systemy Komputerowe

kwiecień 2005 - czerwiec 2005 (przez 3 miesiące)
Staż - zaprojektowanie, wykonanie i wdrożenie systemu ewidencji pojazdów dla Urzędu Kontroli Skarbowej w Krakowie.

Edukacja

Informatyka (Telematyka i multimedia), magisterskie

Uniwersytet Śląski w Katowicach

październik 2003 - wrzesień 2005 (przez 2 lata)
Informatyka (Telematyka i multimedia), licencjackie

Uniwersytet Śląski w Katowicach

październik 2000 - lipiec 2003 (przez 2 lata i 10 miesięcy)

Specjalizacje

Badania i rozwój » Farmaceutyka/Biotechnologia

IT - Rozwój oprogramowania » Architektura

IT - Rozwój oprogramowania » Programista .NET

Języki

Rosyjski

dobry

Angielski

dobry

Informacje dodatkowe

Przebyte kursy

KCR S.A.
· Fraud and misconduct in clinical research (2014)
· ICH Good Clinical Practice (2014)
SAS Institute
· Podstawy SAS (2014)
· Przetwarzanie danych w SAS: część I (2014)
StatSoft Polska
· Metaanaliza (2011)
· QbD - planowanie doświadczeń jako narzędzie zapewnienia jakości produkowanych leków (2011)
· DOE - komputerowe wspomaganie planowania i analizy statystycznej badań innowacyjnych (2011)
· Prognozowanie i analiza szeregów czasowych (2011)
· Data mining - Modele i metody (2011)
· Data mining - Metodyki (2010)
· Data mining - Kurs podstawowy (2010)
· Analiza danych jakościowych (2010)
· Konferencja "Recepta na statystykę czyli analiza danych w badaniach medycznych" (2011)
ComArch
Szkolenia miękkie w ramach Akademii Kompetencji ComArch:
· Efektywne kierowanie pracownikami (2008)
· Zarządzanie czasem (2008)
· Trening asertywności (2008)
2KMM
· Certyfikat wdrożeniowca systemu InfoMedica Laboratorium firmy ComputerLand (2006)
Inne
· Prawo jazdy, kat. B (2005)

Dyplomy ukończenia kursów

Organizacje

1999–2002 - członek Towarzystwa Opieki Nad Oświęcimiem (TOnO)
2000–2002 - Prezes Miejskiego Koła TOnO w Sosnowcu

Hobby

Elektronika lampowa oraz kolekcjonowanie lamp i innych, zabytkowych podzespołów elektrotechnicznych.
● "Reanimacja" zabytkowej AKP
Wolnomularstwo ( masoneria, sztuka królewska ) - historia, działalność, symbolika

Grupy

Wszystkich wypowiedzi: 3213    (2770 plusów)

Zobacz szczegóły »